Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.91.675

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
WYKONAWCZE MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 17 października 1921 r.
do ustawy w sprawie powołania państwowej Rady kolejowej.

Na mocy art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. w sprawie powołania państwowej Rady Kolejowej (Dz. U. Rz. P. № 38, poz. 226) zarządza się co następuje:
§  1. Członkowie państwowej Rady kolejowej oraz zastępcy członków są mianowani względnie wybierani na okres trzechletni, który rozpoczyna się z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim składu Rady na podstawie dokonanych wyborów względnie mianowań Miejsce opróżnione w państwowej Radzie kolejowej przed upływem trzechlecia obsadza się tylko na okres do końca trzechlecia.
§  2. Pod koniec określonego w § 1 okresu trzechletniego rozpisuje Minister Kolei Żelaznych ogólne wybory do państwowej Rady kolejowej, podając terminy, w których należy dokonać wyborów w każdej z grup wyborczych, przewidzianych w art. 3 statutu państwowej Rady kolejowej p. 2, 3 i 4 a mianowicie:
a) w grupie miast;
b) w grupie powiatowych ciał samorządowych;
c) w grupie organizacji gospodarczo-społecznych;
d) w grupie dyrekcyjnych rad kolejowych.

Termin wyborów dla każdej z grup wyborczych oznaczony będzie dwoma datami jako granicami okresu, w ciąga którego należy dokonać wyboru ś powiadomić Ministerstwo Kolei Żelaznych o dokonanym wyborze.

Wybory uzupełniające rozpisuje Minister Kolei Żelaznych w miarę potrzeby.

§  3. Członkiem państwowej Rady kolejowej lub jego zastępcą może być wybrany każdy obywatel Państwa, bez względu na to czy jest lub nie członkiem rady miejskiej względnie, sejmiku (rady powiatowej) lub organizacji gospodarczo-społecznych, uprawnionych do wyboru, jeżeli tylko posiada pełne prawo do piastowania urzędów publicznych, w myśl istniejących ustaw i w chwili dokonania wyboru był pełnoletni, a nie pozostaje w czynnej państwowej służbie kolejowej.
§  4. Członkowie państwowej Rady kolejowej i ich zastępcy mogą być wybrani względnie mianowani na następny okres trzechletni ponownie.

Na miejsce opróżnione przez członka państwowej Rady kolejowej wchodzi jego zastępca. Jeżeli przed upływem trzechlecia braknie członka i zastępcy członka, dokonuje się na miejsce opróżnione wyboru uzupełniającego.

§  5. Utrata mandatu w ciągu trzechlecia następuje:
a) wskutek śmierci;
b) wskutek dobrowolnego zrzeczenia się;
c) wskutek tego, że wybrany przestał odpowiadać warunkom § 3.

O utracie mandatu wybranych członków państwowej Rady kolejowej lub ich zastępców z wyboru z powodów przewidzianych pod c), orzeka Minister Kolei Żelaznych, zaś o utracie mandatu członków mianowanych, orzeka Minister, który dokonał nominacji.

Utrata mandatu w ciągu trzechlecia może nastąpić:

a) wskutek rozwiązania się organizacji gospodarczo-społecznej, która dokonała wyboru, o czem orzeka Minister Kolei Żelaznych, po zasięgnięciu opinji państwowej Rady kolejowej;
b) odnośnie do przedstawicieli Ministerstw, wymienionych w art. 3 p. 1 statutu państwowej Rady kolejowej, i powodu zaprzestania pełnienia służby w danem Ministerstwie, o czem orzeka dotyczący Minister.
§  6. Równocześnie z rozpisaniem wyborów ogłasza Minister Kolei Żelaznych wykaz tych miast i organizacji gospodarczo-społecznych, którym w myśl art. 3 statutu państwowej Rady kolejowej, przysługuje prawo do wysłania swych przedstawicieli do państwowej Rady kolejowej na dotyczące trzechlecie.

Przy tworzeniu państwowej Rady kolejowej przed ustaleniem granic Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie pewna ilość mandatów z grupy miast i organizacji gospodarczo-społecznych na razie obsadzona. Obsadzenie tych mandatów nastąpi osobno, lecz tylko na okres do końca trzechlecia.

§  7. Natychmiast po dokonaniu wyboru a najpóźniej w terminie oznaczonym w rozpisaniu wyborów, zawiadomią Ministerstwo Kolei Żelaznych o rezultacie wyboru:
a) z grupy powiatowych związków samorządowych - wojewoda;
b) z grupy miast-prezes danej rady miejskiej;
c) z grupy organizacji gospodarczo społecznych - upoważniony do tego w myśl statutu danej organizacji, podając jednocześnie imię i nazwisko wybranych, wiek, zatrudnienie, dokładny adres i załączając oświadczenie wybranych, że wybór przyjmują.

Miasta i organizacje gospordarczo-społeczne, które w terminie przepisanym nie zawiadomią Ministerstwa Kolei Żelaznych o dokonanym wyborze, w myśl postanowień tego artykułu, uważać się będzie za takie, które się zrzekły przyznanego im prawa przedstawicielstwa w państwowej Radzie kolejowej, a Minister Kolei Żelaznych może opróżnione w ten sposób mandaty przekazać innemu miastu lub innej organizacji gospodarczo-społecznej.

§  8. Rady miejskie miast, którym przyznano prawo wysłania członków do państwowej Rady kolejowej, wybierają po jednym członku i jednym zastępcy według zasad własnych regulaminów.

Sposób przeprowadzenia wyborów z grupy powiatowych ciał samorządowych określa dołączony regulamin wyborczy (załącz. 1), który stanowi istotną część niniejszego rozporządzenia.

Organizacje gospodarczo społeczne dokonują wyboru swych przedstawicieli w sposób odpowiadający ich wewnętrznej organizacji.

Organizacje gospodarczo-społeczne, które będą połączone w grupy dla wspólnego wyboru przedstawicieli do państwowej Rady kolejowej, dokonują wyboru po wzajemnem porozumieniu. Gdyby do porozumienia nie doszło, każda z nich przedstawia w oznaczonym terminie jednego kandydata Ministerstwu Kolei Żelaznych, które zarządza losowanie. Los rozstrzyga, który z proponowanych kandydatów wchodzi do państwowej Rady kolejowej jako członek, a który jako zastępca.

§  9. Przy każdej dyrekcji kolei państwowej ustanowiona będzie dyrekcyjna rada kolejowa, jako organ doradczy i opinjodawczy.

Zakres działania i organizację dyrekcyjnych rad kolejowych określa załączony do niniejszego rozporządzenia i stanowiący jego istotną część statut organizacyjny dyrekcyjnych rad kolejowych (załącz. 2).

§  10. Każda z dyrekcyjnych rad kolejowych wybiera z pomiędzy swoich członków i zastępców jednego przedstawiciela i jednego zastępcę do państwowej Rady kolejowej.
§  11. Żaden z członków lub zastępców państwowej Rady kolejowej nie może piastować dwóch mandatów.

Osoba wybrana do państwowej Rady kolejowej przez grupę wybierającą wcześniej nie może być wybraną przez grupę wybierającą później.

W tym celu niezależnie od ogłoszenia składu państwowej Rady Kolejowej, przewidzianego w § 1, po ukończeniu wyborów ogólnych, będą ogłaszane wyniki wyborów częściowych w miarę dokonania wyboru.

Jeżeli przy wyborze na pewien okres trzechletni ta sama osoba otrzyma dwa lub więcej mandatów zależy od jej wyboru, który mandat zatrzyma. Dla obsadzenia opróżnionych w ten sposób mandatów odbędą się wybory uzupełniające.

§  12. W okresie przejściowym, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia o granicach Rzeczypospolitej i załatwienia związanej z tem sprawy okręgów dyrekcyjnych, może być, zależnie od uznania Ministra Kolei Żelaznych, sprawa utworzenia dyrekcyjnych rad kolejowych dla pewnych okręgów dyrekcyjnych odroczona lub też może być przy pewnym okręgu dyrekcyjnym utworzona dyrekcyjna rada kolejowa dla dwu lub więcej okręgów dyrekcyjnych, przyczem również zależnie od uznania Ministra Kolei Żelaznych będzie liczba członków takiej dyrekcyjnej rady kolejowej odpowiednio zwiększona, w ten sposób jednak, aby stosunek uczestników rady z różnych grup przewidziany w § 3 statutu dyrekcyjnej rady kolejowej pozostał niezmieniony.

Jeżeli skutkiem zmiany okręgu danej dyrekcji, skład dyrekcyjnej rady kolejowej nie będzie odpowiadać stosunkom, wytworzonym skutkiem zmiany okręgu, może Minister Kolei Żelaznych, według swobodnego uznania, dotyczącą radę kolejową całkowicie lub częściowo rozwiązać i urządzić nowe wybory celem utworzenia nowej lub uzupełnienia zdekompletowanej dyrekcyjnej rady kolejowej na okres do końca trzechlecia.

§  13. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

(do § 1 rozp. wyk. M. K. Żel. z dn. 17.X. 21 r.)

REGULAMIN WYBORCZY

przedstawicieli powiatowych ciał samorządowych do państwowej Rady kolejowej.

§  1. Wszystkie powiatowe związki komunalne województwa wybierają wspólnie jednego członka i jednego zastępcę do państwowej Rady kolejowej.
§  2. Członkiem państwowej Rady kolejowej lub jego zastępcą może być wybrany każdy obywatel Państwa, bez względu na to czy jest lub nie członkiem sejmiku (rady powiatowej), jeżeli tylko posiada pełne prawo do piastowania urzędów publicznych, w myśl istniejących ustaw i w chwili dokonania wyboru był pełnoletni, a nie pozostaje w czynnej państwowej służbie kolejowej.
§  3. Wybory przeprowadza w okręgu wojewódzkim wojewoda na zarządzenie Ministra Kolei Żelaznych.
§  4. Postępowanie przy wyborach jest następujące:

Na zarządzenie wojewody zgłasza każdy powiatowy związek komunalny w terminie przez wojewodę wyznaczonym jednego kandydata na członka państwowej Rady kolejowej.

Tymczasowy Wydział Samorządowy na terenie Małopolski i wojewodowie względnie rady wojewódzkie mogą zaproponować powiatowym związkom komunalnym kandydatów na członków i ich zastępców do państwowej Rady kolejowej.

Przy zgłaszaniu kandydatów należy podać dokładnie imię i nazwisko, wiek, zatrudnienie, miejsce stałego zamieszkania kandydata i dołączyć oświadczenie tegoż, że w razie wyboru przyjmie mandat członka względnie zastępcy.

Na podstawie tych zgłoszeń ustala wojewoda listę kandydatów, przyczem skreśla tych, którzy nie odpowiadają warunkom § 2, lub którzy już należą do składu państwowej Rady kolejowej, bądź to wskutek wyboru wcześniej dokonanego, bądź to wskutek mianowania, wreszcie tych, od których brak oświadczeń, że w razie wyboru przyjmą mandat.

§  5. O ile przy ustalaniu listy kandydatów województwa osiągnął ktoś już więcej, aniżeli połowę głosów sejmików powiatowych (rad powiatowych) województwa, biorących udział w zgłoszeniu kandydatów, należy go uważać za wybranego na członka państwowej Rady kolejowej. W tym wypadku drugi z kolei kandydat, który otrzymał największą ilość głosów, zostaje zastępcą członka państwowej Rady kolejowej.
§  6. O ile wybór członka do państwowej Rady kolejowej a w danym razie i jego zastępcy nie doszedł do skutku po myśli § 5, wojewoda przesyła ustaloną listę kandydatów województwa poszczególnym przewodniczącym wydziałów powiatowych (prezesom rad powiatowych) z poleceniem, aby ci na najbliższem posiedzeniu sejmiku (rady powiatowej, wszakże nie później jak w terminie przez wojewodę oznaczonym odbyć się mającym, przeprowadzili wybór, przyczem poszczególne sejmiki (rady powiatowe) głosują tylko na jednego z umieszczonych na liście kandydatów.
§  7. O dokonanym przez sejmik (radę powiatową) wyborze zawiadamia przewodniczący wydziału powiatowego (prezes rady powiatowej) natychmiast wojewodę, który ustala wynik wyborów.

Kandydata, który otrzyma największą ilość głosów, uważa się za wybranego na członka państwowej Rady kolejowej, następny z kolei kandydat zostaje zastępcą członka.

Jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równe ilości głosów, rozstrzyga między nimi los.

§  8. W razie, jeżeli który z sejmików (rad powiatowych) nie zgłosi kandydata na członka państwowej Rady kolejowej względnie nie uwiadomi wojewody, na którego z kandydatów przez niego ustalonych głosuje, w terminie w tym celu wyznaczonym, wojewoda ustala listę kandydatów województwa względnie wynik wyborów na podstawie otrzymanych zgłoszeń względnie głosów, nie uwzględniając przy ustaleniu listy kandydatów względnie przy obliczaniu głosów tych sejmików (rad powiatowych), które nie dotrzymały terminu.
§  9. W województwach, w których niema zorganizowanego samorządu powiatowego, jednego członka i jednego zastępcę do państwowej Rady kolejowej, mianuje odnośny wojewoda.

Na Śląsku Cieszyńskim przechodzą wszystkie niniejszym regulaminem wojewodzie zastrzeżone prawa i obowiązki na Komisarza Rządu w Cieszynie.

Przedstawiciel samorządu powiatowego Śląska Cieszyńskiego będzie zasiadał w państwowej Radzie kolejowej do czasu, w którym po ukonstytuowaniu województwa Śląskiego wybierze ono swego przedstawiciela do państwowej Rady kolejowej.

§  10. Dalsze zarządzenia potrzebne do przeprowadzenia wyborów w myśl niniejszego regulaminu wydaje wojewoda.
§  11. Po dokonanym wyborze przedstawia wojewoda bezzwłocznie wynik wyborów wraz ze wszystkiemi odnośnemi dokumentami Ministerstwa Kolei Żelaznych, które po sprawdzeniu wyborów, ogłasza wynik wyborów.

ZAŁĄCZNIK  2

(do § 9 rozp. wyk. M. K. Żel. z d. 17.X.21 r.).

STATUT

dyrekcyjnej rady kolejowej.

§  1. W celu rozważania zagadnień z dziedziny kolejnictwa ustanawia się przy dyrekcjach kolejowych dyrekcyjne rady kolejowe, jako organy doradcze i opinjodawcze w sprawach, podlegających kompetencji dyrekcji kolejowych oraz w przedmiocie przedstawianych przez nie wniosków Ministerstwu Kolei Żelaznych.
§  2. Do zakresu rozważań i opinjowania dyrekcyjnej rady kolejowej należą:
a) wnioski, dotyczące budowy nowych linji kolejowych w obrębie danej dyrekcji;
b) wnioski, dotyczące przepisów przewozowych oraz ich zmiany;
c) wnioski, dotyczące nowych taryf lub zmiany istniejących;
d) otwieranie nowych stacji kolejowych i miejskich, oraz zmiana ich zakresu działania pod względem handlowym;
e) zmiany rozkładów jazdy;
f) ogólny plan okresowy przewozów i sprawozdanie z przewozów za okres ubiegły;
g) sprawozdanie okresowe o wykorzystaniu taboru;
h) wszelkie inne sprawy z zakresu kolejnictwa, które prezes dyrekcji uzna za celowe wnieść pod obrady dyrekcyjnej rady kolejowej lub które będą przekazane radzie przez państwową Radę kolejową lub Ministerstwo Kolei Żelaznych.
§  3. Dyrekcyjna rada kolejowa składa się:
1) 1 z tylu przedstawicieli województw, mianowanych przez odnośnych wojewodów, ile województw obejmuje dany okrąg dyrekcji kolei państwowych, przyczem, miasto st. Warszawa stanowi odrębną jednostkę administracyjną, równorzędną województwu. Najmniej wchodzi do rady czterech przedstawicieli województw;
2) z czterech przedstawicieli większych miast, w obrębie danej dyrekcji położonych, po jednym przez uprawnioną radę miejską wybranych;
3) z czterech przedstawicieli powiatowych ciał samorządowych z wyboru tychże ciał;
4) z przedstawicieli organizacji gospodarczo-społecznych, znajdujących się lub działających w obrębie dyrekcji z wyboru tychże organizacji i w liczbie, którą ustali Minister Kolei Żelaznych dla każdej dyrekcji zosobna, jednak w ilości nie większej jak 12 a nie mniejszej jak 8;
5) z dwóch członków mianowanych przez Ministra Kolei Żelaznych. Rozdział mandatów pomiędzy województwa danego okręgu dyrekcji kolei państwowych, oraz wykaz miast, powiatowych ciał samorządowych i organizacji gospodarczo społecznych, mających dokonać wyboru przedstawicieli do dyrekcyjnej rady kolejowej danego okręgu dyrekcyjnego, ustala Minister Kolei Żelaznych równocześnie z zarządzeniem ogólnych wyborów do dyrekcyjnej rady kolejowej.
6) 2 z jednego przedstawiciela władz wojskowych, którym zasadniczo jest delegat Sztabu Generalnego przy Dyrekcji P. K. P.
§  4. Każdy członek dyrekcyjnej rady kolejowej będzie miał zastępcę z wyjątkiem członków, mianowanych przez Ministra Kolei Żelaznych zgodnie z § 3 p. 5.

Członkowie dyrekcyjnej rady kolejowej i ich zastępcy są mianowani względnie wybierani na okres trzyletni, po upływie którego mogą być ponownie mianowani lub wybrani.

Na miejsce opróżnione przez członka dyrekcyjnej rady kolejowej wchodzi jego zastępca. Jeżeli przed upływem trzechlecia opróżni się miejsce i członka i zastępcy członka, dokonuje się na miejsce opróżnione wyboru uzupełniającego jednak tylko na czas do końca trzechlecia.

Utrata mandatu w ciągu trzechlecia następuje:

a) wskutek śmierci;
b) wskutek dobrowolnego zrzeczenia się;
c) wskutek tego, że wybrany przestał odpowiadać warunkom § 6.

O utracie mandatu członków dyrekcyjnej rady kolejowej lub ich zastępców z wyboru, z powodów przewidzianych pod c), orzeka prezes dyrekcji zaś o utracie mandatu członków z nominacji orzeka w tych warunkach ten, kto nominacji dokonał. Przeciw orzeczeniu prezesa dyrekcji lub wojewody przysługuje tak pozbawionemu mandatu jakoteż jego wyborcy prawo odwołania w ciągu dni 30 do właściwego Ministra.

Utrata mandatu w ciągu trzechlecia może nastąpić:

a) z powodu rozwiązania organizacji gospodarczo-społecznej, która dokonała wyboru, o czem orzeka Minister Kolei Żelaznych po wysłuchaniu opinji dotyczącej dyrekcyjnej rady kolejowej;
b) odnośnie do przedstawicieli mianowanych przez wojewodę, z powodu zaprzestania pełnienia służby w danym urzędzie, jeżeli mianowany pełnił służbę w urzędzie podległym wojewodzie.

Trzechlecie działania członków dyrekcyjnej rady kolejowej rozpoczyna się z dniem, w którym w Monitorze Polskim ogłoszono skład dyrekcyjnej rady kolejowej na podstawie przeprowadzonych wyborów i mianowań.

§  5. Wybory do dyrekcyjnych. rad kolejowych tak ogólne jak i uzupełniające zarządza Minister Kolei Żelaznych.

Terminy, w których mają być dokonane wybory w każdej z grup przewidzianych w § 3 p. 2, 3 i 4 niniejszego statutu, oznacza prezes dotyczącej dyrekcji kolejowej podług wskazówek Ministerstwa Kolei Żelaznych.

Termin wyborów dla każdej z grup wyborczych oznaczony będzie dwoma datami, jako granicami okresu, w ciągu którego należy dokonać wyboru i powiadomić dotyczącą dyrekcje, kolei państwowych o dokonanym wyborze.

§  6. Członkiem dyrekcyjnej rady kolejowej lub jego zastępcą może być wybrany każdy obywatel Państwa, mieszkający w danym lub sąsiednim kolejowym okręgu dyrekcyjnym, bez względu na to czy jest lub nie członkiem rady miejskiej względnie sejmiku (rady powiatowej) lub organizacji gospodarczo-społecznych uprawnionych do wyboru, jeżeli tylko posiada pełne prawo do piastowania urzędów publicznych w myśl istniejących ustaw. i w chwili dokonania wyboru był pełnoletni, a nie pozostaje w czynnej państwowej służbie kolejowej.
§  7. Natychmiast po dokonaniu wyboru a najpóźniej w terminie oznaczonym w rozpisaniu wyborów zawiadomią dyrekcję kolei państwowych o rezultacie wyboru:
a) z grupy miast - prezes danej rady miejskiej,
b) z grupy organizacji gospodarczo społecznych, upoważniony do tego w myśl statutu danej organizacji organ, podając jednocześnie imię i nazwisko wybranych, wiek, zatrudnienie i dokładny adres oraz załączając oświadczenie wybranych, że wybór przyjmują.

Miasta i organizacje gospodarczo-społeczne, które w terminie przepisanym nie zawiadomią dotyczącej dyrekcji kolei państwowych o dokonanym wyborze w myśl postanowień tego artykułu, uważać się będzie za takie, które zrzekły się przyznanego im prawa przedstawicielstwa w dyrekcyjnej radzie kolejowej, a Minister Kolei Żelaznych może opróżnione w ten sposób mandaty przekazać innemu miastu lub innej organizacji gospodarczo-społecznej.

§  8. Rady miejskie miast, którym przyznano prawo wysłania swych przedstawicieli do dyrekcyjnej rady kolejowej, wybierają po jednym członku i jednym zastępcy według zasad własnych regulaminów.

Sposób przeprowadzenia wyborów z grupy powiatowych ciał samorządowych określa dołączony do niniejszego regulamin wyborczy, wydany przez Ministerstwo Kolei Żelaznych.

Organizacje gospodarczo-społeczne dokonują wyboru swych przedstawicieli w sposób odpowiadający ich wewnętrznej organizacji.

Organizacje gospodarczo społeczne, które będą połączone w grupy dla wspólnego wyboru przedstawicieli do dyrekcyjnej rady kolejowej, dokonują wyboru po wzajemnem porozumieniu. Gdyby do porozumienia nie doszło, każda z nich przedstawia w oznaczonym terminie jednego kandydata dotyczącej dyrekcji kolei państwowych, która zarządza losowanie. Los rozstrzyga, który z proponowanych kandydatów wchodzi do dyrekcyjnej rady kolejowej jako członek, a który jako zastępca.

§  9. Żaden z członków lub zastępców dyrekcyjnej rady kolejowej nie może piastować dwóch mandatów do tej samej rady.

Osoba wybrana do dyrekcyjnej rady kolejowej przez grupę wybierającą wcześniej nie może być wybraną przez grupą wybierającą później.

W tym celu niezależnie od ogłoszenia składu dyrekcyjnej rady kolejowej, przewidzianego w § 4, po ukończeniu wyborów ogólnych, będą ogłaszane wyniki wyborów częściowych w miarę, dokonania wyboru.

Jeżeli przy równoczesnym wyborze ta sama osoba otrzyma dwa lub więcej mandatów, zależy od jej wyboru, który mandat zatrzymuje. Dla obsadzenia opróżnionych w ten sposób mandatów odbędą się wybory uzupełniające.

§  10. W naradach dyrekcyjnej rady kolejowej mogą brać udział jednak bez prawa głosowania:
a) wyznaczeni przez prezesa dyrekcji pracownicy dyrekcji jako referenci,
b) zaproszeni przez prezesa dyrekcji rzeczoznawcy.
§  11. Przewodniczącym dyrekcyjnej rady kolejowej jest prezes dyrekcji a jego zastępcą wiceprezes, w dyrekcjach zaś, w których niema stałego wiceprezesa, ten urzędnik dyrekcji, który jest powołany do zastępowania prezesa.

Posiedzenia dyrekcyjnych rad kolejowych zwołuje prezes dyrekcji, w której siedzibie zbiera się rada kolejowa raz na pół roku lub częściej w miarę potrzeby. Uchwały zapadają zwyczajną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, mających głos decydujący, z zaznaczeniem jednak w protokule zdania mniejszości.

§  12. W zakresie swej kompetencji dyrekcyjna rada kolejowa może stawiać wnioski i zapytania do prezesa dyrekcji.
§  13. Dyrekcyjna rada kolejowa może ze swego grona wyłaniać komisje specjalne do opracowywania i badania spraw, podlegających jej rozpoznaniu.
§  14. Porządek obrad (regulaminy) i biegu spraw dyrekcyjnych rad kolejowych określa Ministerstwo Kolei Żelaznych.
§  15. W sprawach wyłuszczonych w § 2 decydują prezesi dyrekcji po uprzedniem zasięgnięciu opinji dyrekcyjnych rad kolejowych.

W razie bezpośredniego rozstrzygnięcia w wypadkach nagłych spraw, które według § 2 podlegają opinji dyrekcyjnych rad kolejowych, sprawy te i swe co do nich decyzje prezesi dyrekcji komunikują dyrekcyjnym radom kolejowym na najbliższem posiedzeniu rady.

§  16. Członkowie dyrekcyjnych rad kolejowych nie pobierają za swą pracę płacy. Pozamiejscowi członkowie rady otrzymują jednorazowe bilety wolnej jazdy koleją I-ej klasy, od miejsca swego zamieszkania do miejsca siedziby dyrekcji i z powrotem.

do § 8 statutu dyrekcyjnej rady kolejowej

ZAŁĄCZNIK  3

REGULAMIN WYBORCZY

przedstawicieli powiatowych ciał samorządowych do dyrekcyjnej rady kolejowej.
§  1. Wszystkie powiatowe związki komunalne, zaliczone w myśl § 3, statutu dyrekcyjnej rady kolejowej do okręgu danej dyrekcji kolei państwowych, wybierają wspólnie czterech członków i czterech zastępców do dyrekcyjnej rady kolejowej.
§  2. Członkiem dyrekcyjnej rady kolejowej lub jego zastępcą może być wybrany każdy obywatel Państwa, mieszkający w danym lub sąsiednim kolejowym okręgu dyrekcyjnym, bez względu na to, czy jest lub nie członkiem sejmiku (rady powiatowej), jeżeli tylko posiada pełne prawo do piastowania urzędów publicznych w myśl istniejących ustaw i w chwili dokonania wyboru był pełnoletni, a nie pozostaje w czynnej państwowej służbie kolejowej.
§  3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna złożona z przewodniczącego komisji i jednego członka, mianowanych przez prezesa dyrekcji z pośród urzędników dyrekcji i z jednego członka, mianowanego przez prezesa dyrekcji z pośród członków tego powiatowego związku komunalnego, którego siedziba znajduje się w siedzibie dyrekcji, po porozumieniu się z zwierzchnikiem tego powiatowego związku komunalnego. Skład komisji skrutacyjnej ogłasza prezes dyrekcji wraz z rozpisaniem terminów wyborów.
§  4. Postępowanie przy wyborach jest następujące:

Komisja skrutacyjna wzywa za pośrednictwem przewodniczących wydziałów powiatowych (prezesów rad powiatowych) poszczególne powiatowe związki komunalne do przedstawienia w oznaczonym terminie po jednym kandydacie na członka dyrekcyjnej rady kolejowej.

Przy przedstawieniu kandydatów należy podać dokładnie imię i nazwisko, wiek, zatrudnienie oraz miejsce stałego zamieszkania kandydata i dołączyć oświadczenie jego, że w razie wyboru przyjmie mandat członka lub zastępcy.

Na podstawie tych zgłoszeń ustala komisja skrutacyjna listę kandydatów przytem skreśla tych, którzy nie odpowiadają warunkom § 2, lub którzy wskutek wcześniej dokonanego wyboru z innej grupy wyborczej lub wskutek mianowania weszli już do składu danej dyrekcyjnej rady kolejowej, wreszcie tych, od których brak oświadczeń, że w razie wyboru przyjmą mandat.

§  5. Ustaloną listę kandydatów, podpisaną przez wszystkich członków komisji skrutacyjnej przesyła ta komisja przewodniczącym wydziałów powiatowych (prezesom rad powiatowych) z wezwaniem, aby ci na najbliższem posiedzeniu sejmiku (rady powiatowej), wszakże nie później aniżeli w terminie oznaczonym przez komisję skrutacyjną odbyć się mającem, przeprowadzili wybór, przyczem sejmiki powiatowe (rady powiatowe) głosują na 8 kandydatów z pomiędzy tych, których umieszczono na liście kandydatów, ustalonej przez komisję skrutacyjną.
§  6. Po otrzymaniu list głosowania oblicza komisja skrutacyjna ilość głosów i ustala wynik głosowania.

Czterej kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów, uważani są za wybranych na członków dyrekcyjnej rady kolejowej, czterech następnych, którzy z kolei dostali największą ilość głosów, uważa się za wybranych na zastępców.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów, rozstrzyga między nimi los.

Przy obliczaniu głosów należy z listy głosowania wykreślić nazwiska, na które oddano głosy mimo, że nazwisk tych nie było na liście kandydatów ustalonej przez komisję skrutacyjną.

§  7. W razie, jeżeli powiatowy związek komunalny nie przedstawi kandydata na członka dyrekcyjnej rady kolejowej, względnie nie nadeszłe listy głosowania w terminie w tym celu wyznaczonym, komisja skrutacyjna ustala listę kandydatów względnie wynik wyborów na podstawie otrzymanych zgłoszeń, względnie list głosowania, nie uwzględniając, przy ustaleniu kandydatów lub przy obliczaniu większości, tych wydziałów powiatowych względnie sejmików powiatowych (rad powiatowych), które nie dotrzymały terminu.
§  8. W powiatach, w których niema zorganizowanego samorządu powiatowego, mianuje starosta (komisarz rządowy) z pośród mieszkańców powiatu, nie będących w służbie starostwa lub kolei, komitet wyborczy, składający się z trzech osób (w tem jeden przewodniczący), który przedstawia kandydatów i głosuje w miejsce sejmiku (rady powiatowej).

O składzie mianowanego komitetu wyborczego powiadamia starosta dotyczącą komisję skrutacyjną.

§  9. Wykazy przedstawić się mających kandydatów i listy głosowania podpisuje przewodniczący wydziału powiatowego (prezes rady powiatowej). W powiatach nie mających zorganizowanego samorządu powiatowego, dla których mianowano komitet wyborczy, podpisują wykazy kandydatów i listę głosowania wszyscy trzej członkowie komitetu zaznaczając, czy ustalenie kandydata względnie głosowanie uskuteczniono jednomyślnie, czy większością głosów.

Korespondencję komisji skrutacyjnej podpisuje przewodniczący.

§  10. Korespondencję, przeznaczoną dla wydziałów powiatowych względnie sejmików (rad powiatowych) wysyła komisja skrutacyjna na ręce przewodniczących wydziałów powiatowych, (prezesów rad powiatowych), przeznaczona, dla komitetów wyborczych, do odnośnego starosty. Korespondencję, przeznaczoną dla komisji skrutacyjnej, wysyłają przewodniczący wydziałów powiatowych (prezesi rad powiatowych) i komitety wyborcze, te ostatnie za pośrednictwem starosty, do dotyczącej dyrekcji kolejowej, zaznaczając na kopercie: "dla komisji skrutacyjnej dla wyborów do dyrekcyjnej rady kolejowej".
§  11. Po dokonanym wyborze przedstawia komisja skrutacyjna wynik wybojów, podpisany przez wszystkich członków komisji, wraz ze wszystkiemi odnośnemi dokumentami, dyrekcji kolei państwowych, która po sprawdzeniu wyborów, ogłasza wynik wyborów i powiadamia o nim natychmiast Ministerstwo Kolei Żelaznych.
§  12. Dalsze potrzebne zarządzenia dla przeprowadzenia wyborów dc dyrekcyjnej rady kolejowej wydaje prezes dyrekcji.
1 Załącznik nr 2 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1929 r. w sprawie zmiany Statutu dyrekcyjnej rady kolejowej. (Dz.U.30.19.149) z dniem 19 marca 1930 r.
2 Załącznik nr 2 § 3 pkt 6 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1927 r. w sprawie uzupełnienia Statutu Dyrekcyjnej Rady Kolejowej. (Dz.U.27.44.395) z dniem 20 maja 1927 r.