Rozliczenia z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacje składane przez ten Bank.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.120.1286

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 października 2001 r.
w sprawie rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacji składanych przez ten Bank.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na remonty budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 76, poz. 803) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie reguluje:
1)
szczegółowe zasady, tryb i terminy rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego, zwanemu dalej "BGK", środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na remonty budynków mieszkalnych,
2)
zakres sporządzania i terminy składania przez BGK Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, zwanemu dalej "Prezesem Urzędu", informacji o:
a)
stanie środków na rachunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na remonty budynków mieszkalnych, zwanej dalej "ustawą",
b)
liczbie udzielonych kredytów i kwotach wypłaconych dopłat.
1.
BGK, na podstawie zapotrzebowań zgłoszonych przez banki, sporządza zbiorcze zapotrzebowanie na środki na dopłaty na dany miesiąc, wykazując w nim przewidywaną kwotę dopłat do oprocentowania kredytów już udzielonych i przewidywaną kwotę dopłat do oprocentowania kredytów planowanych do udzielenia, do których pierwsze dopłaty będą stosowane w miesiącu, którego dotyczy zbiorcze zapotrzebowanie. Kwota wynikająca ze zbiorczego zapotrzebowania na środki na dopłaty na dany miesiąc, sporządzonego przez BGK, nie może być wyższa od łącznej kwoty zapotrzebowań na ten miesiąc, zgłoszonych przez banki. BGK pomniejsza kwotę zbiorczego zapotrzebowania na środki na dopłaty o przewidywaną kwotę odsetek naliczonych za dany miesiąc od środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy.
2.
BGK przekazuje Prezesowi Urzędu zbiorcze zapotrzebowanie na środki na dopłaty na dany miesiąc, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 14 dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.
3.
BGK przekazuje Prezesowi Urzędu, w terminie do 25 dnia danego miesiąca, informację o kwocie niewykorzystanych środków na dopłaty otrzymanych za miesiąc poprzedni.
4.
Prezes Urzędu przekazuje BGK, w terminie do końca miesiąca, środki na dopłaty na dany miesiąc w kwocie określonej w zbiorczym zapotrzebowaniu, o którym mowa w ust. 1, pomniejszonej o kwotę niewykorzystanych środków na dopłaty, wynikającą z informacji BGK, o której mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3. Środki na dopłaty za grudzień każdego roku Prezes Urzędu przekazuje BGK w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku.
5.
Jeżeli Prezes Urzędu przekazał BGK środki na dopłaty na dany miesiąc po upływie terminów, o których mowa w ust. 4, a BGK po tych terminach wypłacił bankom należne dopłaty z własnych środków, BGK przysługują odsetki za okres od dnia wypłacenia bankom przez BGK środków własnych na dopłaty za dany miesiąc do dnia przekazania BGK środków na dopłaty za ten miesiąc przez Prezesa Urzędu, naliczone według średniej ważonej stopy oprocentowania, po jakiej BGK pozyskał środki na rynku międzybankowym w terminach wypłat bankom środków na dopłaty. Do naliczenia odsetek przyjmuje się kwotę dopłat wypłaconą przez BGK z własnych środków, jednak nie wyższą niż ujęta w zbiorczym zapotrzebowaniu, o którym mowa w ust. 1.
1.
BGK sporządza zbiorcze rozliczenie środków na dopłaty za dany miesiąc i przekazuje je Prezesowi Urzędu w terminie do 14 dnia drugiego miesiąca następującego po danym miesiącu.
2.
Wzór zbiorczego rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Jeżeli środki na dopłaty przekazane BGK za dany miesiąc były niższe od kwoty wynikającej ze zbiorczego rozliczenia za ten miesiąc, o którym mowa w § 3 ust. 1, Prezes Urzędu uzupełnia BGK niedobór środków w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym BGK przekazał to rozliczenie.
2.
W przypadku gdy Prezes Urzędu przekazał BGK środki przeznaczone na uzupełnienie niedoboru, o którym mowa w ust. 1, po terminie określonym w ust. 1, a BGK po tym terminie uzupełnił bankom niedobór z własnych środków, BGK przysługują odsetki za okres od dnia wypłacenia bankom przez BGK środków własnych na uzupełnienie niedoboru za dany miesiąc do dnia przekazania BGK środków na uzupełnienie niedoboru za ten miesiąc przez Prezesa Urzędu, naliczone według stopy, o której mowa w § 2 ust. 5.
3.
Jeżeli środki na dopłaty przekazane BGK za dany miesiąc były wyższe od kwoty wynikającej ze zbiorczego rozliczenia za ten miesiąc, o którym mowa w § 3 ust. 1, powstała nadwyżka pomniejsza kwotę zbiorczego zapotrzebowania BGK na środki na dopłaty, przypadającą do przekazania przez Prezesa Urzędu w miesiącu, w którym BGK przekazał to rozliczenie, z wyjątkiem nadwyżki za grudzień każdego roku, która podlega zwrotowi na rachunek Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
1.
BGK sporządza, według stanu na koniec danego miesiąca, informację o stanie środków na rachunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, liczbie udzielonych kredytów i kwotach dopłat wypłaconych bankom w danym miesiącu i przekazuje ją Prezesowi Urzędu do końca miesiąca następującego po danym miesiącu.
2.
Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZBIORCZE ROZLICZENIE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEKAZANYCH BGK NA DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW UDZIELONYCH PRZEZ BANKI NA REMONTY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

za ..................

(miesiąc, rok)

Lp.WyszczególnienieKredyty udzielone kredytobiorcom określonymRazem (w zł)
w art. 2 pkt 1 ustawyw art. 2 pkt 2 ustawyw art. 2 pkt 3 ustawyw art. 2 pkt 4 ustawyw art. 2 pkt 5 ustawy
12345678
I. Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki w danym roku
1Zadłużenie z tytułu kredytów objętych systemem dopłat według stanu na koniec poprzedniego miesiąca, z tego:
1.1 z tytułu kredytów objętych

dopłatami w danym miesiącu

2Kwota kredytów wypłaconych w danym miesiącu, z tego:
2.1 objętych dopłatami w danym

miesiącu

3Należna spłata z tytułu zadłużenia, o którym mowa w lp. 1 i 2, za dany miesiąc, w tym:
3.1 z tytułu raty kapitałowej
3.2 z tytułu odsetek
4Dokonana spłata z tytułu zadłużenia, o którym mowa w lp.

1.1 i 2.1, za dany miesiąc, w tym:

4.1 z tytułu raty kapitałowej
4.2 z tytułu odsetek
5Odsetki naliczone przez banki za dany miesiąc od stanów zadłużenia, o których mowa w lp. 1 i 2 z tego:
5.1 odsetki naliczone od stanów

zadłużenia, o których mowa w

lp. 1.1 i 2.1

w tym:

5.1.1 spłacone przez kredytobiorców

w wysokości nie niższej niż

określona w art. 6 ust. 4

ustawy

5.1.2 podlegające sfinansowaniu ze

środków budżetu państwa

6Zadłużenie z tytułu kredytów objętych systemem dopłat według stanu na koniec danego miesiąca, z tego:
6.1 z tytułu kredytów objętych

dopłatami w danym miesiącu

1Dane uzupełniające:
Kwota udzielonych kredytów pozostała do wypłacenia przez banki według stanu na koniec miesiąca
2Liczba udzielonych kredytów według stanu na koniec miesiąca
3Kwota środków budżetowych przeznaczonych na dopłaty pozostała do wykorzystania do końca danego roku
II. Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki w poprzednich latach
1Zadłużenie z tytułu kredytów objętych systemem dopłat według stanu na koniec poprzedniego miesiąca, z tego:
1.1 z tytułu kredytów objętych

dopłatami w danym miesiącu

2Kwota kredytów wypłaconych w danym miesiącu z tego:
2.1 objętych dopłatami w danym

miesiącu

3Należna spłata z tytułu zadłużenia, o którym mowa w lp. 1 i 2, za dany miesiąc, w tym:
3.1 z tytułu raty kapitałowej
3.2 z tytułu odsetek
4Dokonana spłata z tytułu zadłużenia, o którym mowa w lp.

1.1 i 2.1, za dany miesiąc, w tym:

4.1 z tytułu raty kapitałowej
4.2 z tytułu odsetek
5Odsetki naliczone przez banki za dany miesiąc od stanów zadłużenia, o których mowa w lp. 1 i 2, z tego:
5.1 odsetki naliczone od stanów

zadłużenia, o których mowa w

lp. 1.1 i 2.1 w tym:

5.1.1 spłacone przez kredytobiorców

w wysokości nie niższej niż

określona w art. 6 ust. 4

ustawy

5.1.2 podlegające sfinansowaniu ze

środków budżetu państwa

6Zadłużenie z tytułu kredytów objętych systemem dopłat według stanu na koniec danego miesiąca, z tego:
6.1 z tytułu kredytów objętych

dopłatami w danym miesiącu

1Dane uzupełniające:

Kwota udzielonych kredytów pozostała do wypłacenia według stanu na koniec miesiąca

2Kwota środków budżetowych przeznaczonych na dopłaty pozostała do wykorzystania do końca danego roku
III. Ogółem dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki (część I* + część II*) oraz rozliczenie środków na te dopłaty otrzymanych przez BGK
1Zadłużenie z tytułu kredytów objętych systemem dopłat według stanu na koniec poprzedniego miesiąca, z tego:
1.1 z tytułu kredytów objętych

dopłatami w danym miesiącu

2Kwota kredytów wypłaconych w danym miesiącu, z tego:
2.1 objętych dopłatami w danym

miesiącu

3Należna spłata od kredytobiorców, o których mowa w lp. 1 i 2, za dany miesiąc, w tym:
3.1 z tytułu raty kapitałowej
3.2 z tytułu odsetek
4Dokonana spłata z tytułu zadłużenia, o którym mowa w lp.

1.1 i 2.1 , za dany miesiąc, w tym:

4.1 z tytułu raty kapitałowej
4.2 z tytułu odsetek
5Odsetki naliczone przez banki za dany miesiąc od stanów zadłużenia, o których mowa w lp. 1 i 2, z tego:
5.1 odsetki naliczone od stanów

zadłużenia, o których mowa w

lp. 1.1 i 2.1

w tym:

5.1.1 spłacone przez kredytobiorców

w wysokości nie niższej niż

określona w art. 6 ust. 4

ustawy

5.1.2 podlegające sfinansowaniu ze

środków budżetu państwa

6Zadłużenie z tytułu kredytów objętych systemem dopłat według stanu na koniec danego miesiąca, z tego:
6.1 z tytułu kredytów objętych

dopłatami w danym miesiącu

7Kwota otrzymana przez BGK na dopłaty za dany miesiącxxxxx
8Kwota niewykorzystanych środków na dopłaty wykazana w informacji, o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzeniaxxxxx
9Nadwyżka środków na dopłaty, o której mowa w § 4 ust. 3 rozporządzeniaxxxxx
10Odsetki od środków na dopłaty zgromadzonych na rachunku BGK, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, naliczone za dany miesiącxxxxx
11Rozliczenie środków otrzymanych przez BGK z budżetu państwa na dopłaty za dany miesiąc

[7-(5.1.2-8-9-10)]

(-) niedobór środków

(+) nadwyżka środków

xxxxx

*) Dotyczy lp. od nr 1 do nr 6.

Objaśnienia:

1) W lp. 1, 2 i 6 wykazuje się stan zadłużenia z tytułu kredytów udzielonych przez banki na zasadach określonych w ustawie

2) W lp. 1.1, 2.1 i 6.1 wykazuje się stan zadłużenia z tytułu kredytów, dotyczący kredytobiorców, którzy w danym miesiącu spełnili warunek o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy

3) W lp. 3 wykazuje się wymiar spłat należnych z tytułu zadłużenia wymienionego w lp. 1 i 2

4) W lp. 4 wykazuje się faktycznie dokonane spłaty z tytułu zadłużenia wymienionego w lp. 1.1 i 2.1

5) W lp. 8 wykazuje się kwotę niewykorzystanych przez BGK środków na dopłaty za miesiąc poprzedzający miesiąc, którego dotyczy rozliczenie

6) W lp. 9 wykazuje się nadwyżkę środków na dopłaty, o którą Prezes Urzędu pomniejszył kwotę zbiorczego zapotrzebowania BGK na środki na dopłaty na miesiąc, którego dotyczy rozliczenie

ZAŁĄCZNIK Nr 2

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU, LICZBIE KREDYTÓW UDZIELONYCH NA REMONTY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I KWOTACH WYPŁACONYCH DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA TYCH KREDYTÓW

za .................. (miesiąc, rok)

1. Stan środków na rachunku BGK,

o którym mowa w art. 10 ust. 1

ustawy, według stanu na koniec

miesiąca (w zł) .................

2. Liczba kredytów udzielonych

przez banki, do których mają

zastosowanie przepisy ustawy,

według stanu na koniec miesiąca

(w szt.) .................

3. Kwota dopłat wypłaconych bankom

przez BGK, w miesiącu (w zł) .................

w tym:

3.1 ze środków przekazanych przez

Prezesa Urzędu .................

3.2 ze środków własnych BGK,

w tym wypłaconych: .................

3.2.1 dnia ............... .................

3.2.2 dnia ............... .................