§ 9. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  9. 
1. 
Okolicznościami uzasadniającymi przedłużenie czasu służby ponad wymiar określony w art. 81 ust. 2 ustawy, w tym przedłużenie czasu służby w ramach wymiaru czasu służby obowiązującego funkcjonariusza, są:
1)
realizowanie rozpoczętych lub niecierpiących zwłoki czynności związanych z pełnieniem służby ochronnej, prowadzenie działań ochronnych, czynności z zakresu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego, czynności administracyjno-porządkowych lub operacyjno-rozpoznawczych;
2)
zapewnienie ciągłości służby na tych stanowiskach, na których jest wymagane utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły;
3)
realizowanie innych rozpoczętych czynności służbowych, które nie mogą być przerwane bez istotnego uszczerbku dla realizacji zadań służbowych.
2. 
(uchylony).
3. 
Decyzję o przedłużeniu czasu służby ponad wymiar określony w art. 81 ust. 2 ustawy podejmuje bezpośredni przełożony funkcjonariusza lub osoba pełniąca służbę dyżurną, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa.