§ 8. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  8. 
1. 
Do czasu służby trwającej:
1)
do 8 godzin - wlicza się 20 minut przerwy;
2)
od 8 do 12 godzin - wlicza się 45 minut przerwy;
3)
powyżej 12 godzin - wlicza się 60 minut przerwy.
2. 
W uzasadnionych przypadkach przełożony funkcjonariusza może przedłużyć czas przerwy.
3. 
Przerwy, o których mowa w ust. 1, mogą być dzielone. Czasu przerwy nie wlicza się do dobowego okresu wypoczynku.