§ 2. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
funkcjonariusz - funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa;
2)
Komendant SOP - Komendanta Służby Ochrony Państwa;
3)
pora nocna - czas od godziny 2200 do godziny 600;
4)
służba w porze nocnej - służbę pełnioną co najmniej przez 2 godziny w porze nocnej;
5)
ustawa - ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.