§ 14. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  14. 
1. 
Funkcjonariuszowi bezpośrednio po zakończeniu podróży służbowej przysługuje czas wolny od służby w wymiarze co najmniej 11 godzin, jeżeli:
1)
odbywał podróż służbową co najmniej 2 godziny w porze nocnej i nie korzystał z wagonu z miejscami do leżenia lub spania albo
2)
czas przejazdu wynosił nie mniej niż 8 godzin.
2. 
W przypadku określonym w ust. 1, w którym czas na nieprzerwany odpoczynek funkcjonariusza nie obejmuje 11 godzin, godzina rozpoczęcia służby przez funkcjonariusza ulega odpowiedniemu przesunięciu do godziny zakończenia przysługującego mu czasu na nieprzerwany wypoczynek. Okres między planowaną a faktyczną godziną rozpoczęcia służby wlicza się do czasu służby.
3. 
Jeżeli wymagają tego ważne potrzeby służbowe, kierownik komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa może polecić podległemu funkcjonariuszowi niezwłoczne stawienie się do pełnienia służby po podróży służbowej.
4. 
Pełnienie służby w przypadku określonym w ust. 3 jest równoznaczne z przedłużeniem czasu służby, o którym mowa w § 9 ust. 1. W takim przypadku przepis § 10 stosuje się odpowiednio.