Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.417

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemią Wileńską mocy obowiązującej dekretu z dnia 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie statutu tymczasowego pal estry Państwa Polskiego.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) zarządza się co następuje:
§  1. Na ziemie, wskazane w art. 1 i art. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie statutu tymczasowego palestry Państwa Polskiego (Dz. P. P. P. № 22 poz. 75), przyczem wydaje się następujące przepisy przechodnie.
§  2. Adwokaci przysięgli wciągnięci do list do dnia 1 lipca 1922 r. są adwokatami w rozumieniu ustawy, a pomocnicy adwokatów przysięgłych-aplikantami adwokackimi.
§  3. Pomocnicy adwokatów przysięgłych, którzy do dnia 1 lipca 1922 r. ukończyli pięcioletnią aplikację, mogą być zapisani na listę adwokatów w myśl dotychczasowych przepisów przez Radę Adwokacką.
§  4. Pomocnicy adwokatów przysięgłych, którzy rozpoczęli aplikację przed 1 lipca r. b., a nic ukończyli pięciolecia mogą być zapisani na listę adwokatów po odbyciu łącznej czteroletniej aplikacji adwokackiej i złożeniu egzaminu adwokackiego; zwolnieni są natomiast od dwuletniej obowiązkowe) aplikacji sądowej i egzaminu sądowego.
§  5. Pomocnicy adwokatów przysięgłych, którym na mocy dotychczasowych przepisów przed 1 lipca 1922 r. były wydane świadectwa na prawo prowadzenia spraw cudzych, będą mogli nadal otrzymywać świadectwa i prowadzić sprawy cudze na tychże zasadach.
§  6. Wszystkie przepisy sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem tracą moc obowiązującą.
§  7. Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1922 r.