Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.66.427

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lipca 1921 r.
w przedmiocre rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wcłyńskie i powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy ustawy o ludowych szkołach rolniczych.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-poiitycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 16, poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Moc obowjązującą ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku o ludowych szkołach rolniczych (Dz. Ust. R. P. № 62, poz. 398) rozciąga się na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą od dnia ogłoszenia.