Art. 9. - Rozciągnięcie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego przepisów o reformie rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.90.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1938 r.
Art.  9.

Rada Ministrów może w drodze rozporządzeń wydawać przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem wymienionych w dekrecie niniejszym aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie.