Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.479

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 sierpnia 1921 r.
o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty, grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 16 poz. 93) zarządza się co następuje;
§  1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. P. № 65 poz. 390) oraz uchwał i rozporządzeń na zasadzie tej ustawy wydanych rozciąga się na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.
§  2. Na obszarach, wyszczególnionych w § 1 we wszystkich sprawach sędowych, w których stroną jest Skarb Państwa lub inne podmioty prawne w art. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o utworzeniu Prokuratorji Generalnej wymienione i w których powództwo lub pierwsze podanie zostały lub zostaną złożone w sądzie, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia strona rzeczona zastępowana będzie nadal, aż do zupełnego ukończenia sprawy we wszystkich instancjach, nie wyłączając instancji kasacyjnej przez te organy, które z mocy prawa zastępowały ją dotąd.
§  3. Rozporządzenie niniejsze nie uwłacza w niczem ważności działań, podjętych przez Prokuratorję Generalną na obszarach w § 1 wymienionych przed jego wejściem w życie.
§  4. Wydanie zarządzeń celem wykonania niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Prokuratorji Generalnej.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w miesiąc po jego ogłoszeniu.