Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.42.356

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 maja 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o ochronie lokatorów na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 16 poz. 93) zarządza się co następne:
§  1. Na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązująca ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o ochronie lokatorów (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 4 poz. 19).
§  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przestają obowiązywać istniejące dotychczas na wymienionych w § 1 obszarach przepisy l rozporządzenia o ochronie lokatorów.

Wszelako biorący w najem do czasu ekspiracji umowy nie może żądać zniżki komornego umówionego przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, chociażby wysokość tego komornego przekraczała normy dopuszczalne według tego rozporządzenia, jeżeli ona była zgodna z obowiązującemi dotychczas przepisami.

§  3. Wykonanie tego rozporządzenia poleca się. Ministrom: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Zdrowia Publicznego.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.