Rozciągnięcie mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą na Ziemię Wileńską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.60.539

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lipca 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą na Ziemię Wileńską.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) zarządza się co następuje:
Na obszar powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego rozciąga się moc obowiązującą ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. R. P. № 79 poz. 527).
Uchyla się wszelkie przepisy sprzeczne z ustawą, wymienioną w tym paragrafie, obowiązującą dotychczas na wskazanym w § 1 obszarze.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.