Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.60.379

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 czerwca 1921 r.
w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920-1921 (Dz. U. Rz. P. № 56, poz. 348) na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego, oraz w przedmiocie zniesienia ograniczeń w obrocie towarowym z powiatami wschodniemi Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu, prawno-polityćznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydie dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. Rz. P. Nr. 16, poz. 93) - zarządza się co następuje:
§  1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21 (Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 56, poz. 348), o ile chodzi o postanowienie art. 5 tejże ustawy, rozciąga się na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.
§  2. W związku z postanowieniem § 1 znosi się rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich, dotyczące wywozu i przywozu towarów z obszarów i do obszarów podległych władzy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (Dz. Urz. Z. C. Z. Wsch. № 8, poz. 52 z 1919 r.) i rozporządzenie Komisarza Naczelnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego, dotyczące wywozu i wwozu towarów z obszarów i do obszarów podległych władzy Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego (Dz. Urz. Z. C. Z. Woł. i Fr. Pod. № 6, poz. 100 z r. 1920).
§  3. Wszystkie towary, których obrót wewnętrzny nie jest normowany przez Ministra Aprowizacji w myśl ustępu 2. art. 5. wyżej powołanej ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. U. Rz. P. № 56, poz. 348), mogą być bez wszelkich ograniczeń wywożone i przywożone z obszarów i na obszary, oznaczone w § 1 niniejszego rozporządzenia.
§  4. Postanowienia § 3 nie dotyczą majątku wojskowego i zdobyczy wojennej.
§  5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Aprowizacji oraz Ministrowi Przemysłu i Handlu.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.