Art. 2. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.91.628

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1938 r.
Art.  2.

Rada Ministrów może w drodze rozporządzeń wydawać przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem powyższych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie.