Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.170

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia dekretu o rejestrze handlowym i ustawy o spółdzielniach na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawnopolitycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 16, poz. 93) zarządza się. co następuje:
§  1. Na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą:
1) dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym (Dz. P. P, P. № 14, poz. 164) ze zmianami, wprowadzonemi ustawą z dnia 17 grudnia 1921 r. zmieniającą przepisy tymczasowe o kosztach sądowych (Dz. U. R. P. № 106, poz. 770).
2) ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. № 111, poz. 733).

Równocześnie uchyla się moc obowiązującą przepisów rosyjskiej ustawy z dnia 20 marca 1917 r. o stowarzyszeniach spółdzielczych i ich związkach.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzania powierza się. Ministrowi Sprawiedliwości.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1922 r.