Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1035

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie równorzędności stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729, 1669 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  Stopnie wojskowe, policyjne, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej równorzędne stopniom Straży Marszałkowskiej są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STOPNIE WOJSKOWE, POLICYJNE, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ RÓWNORZĘDNE STOPNIOM STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ