Równorzędność stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1035

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie równorzędności stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729, 1669 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:
Stopnie wojskowe, policyjne, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej równorzędne stopniom Straży Marszałkowskiej są określone w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STOPNIE WOJSKOWE, POLICYJNE, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ RÓWNORZĘDNE STOPNIOM STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

Stopnie Straży MarszałkowskiejStopnie wojskoweStopnie policyjneStopnie Straży GranicznejStopnie Biura Ochrony RząduStopnie Służby Ochrony PaństwaStopnie Służby Celno- -SkarbowejStopnie Państwowej Straży PożarnejStopnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby

Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

Stopnie Służby Więziennej
12345678910
I. Korpus szeregowych
aplikantszeregowy

(marynarz)

posterunkowyszeregowy Straży Granicznej (marynarz Straży Granicznej)szeregowyszeregowy Służby Ochrony Państwaaplikantstrażakszeregowyszeregowy Służby Więziennej
starszy aplikantstarszy szeregowy

(starszy marynarz)

starszy posterunkowystarszy szeregowy Straży Granicznej (starszy marynarz Straży Granicznej)starszy szeregowystarszy szeregowy Służby Ochrony Państwastarszy aplikantstarszy strażakstarszy szeregowystarszy szeregowy Służby Więziennej
II. Korpus podoficerski
młodszy strażnikkapral (mat)brak odpowiednikakapral Straży Granicznej (mat Straży Granicznej)kapralkapral Służby Ochrony Państwamłodszy rewidentsekcyjny, starszy sekcyjnykapralkapral Służby Więziennej
starszy kapral (starszy mat)brak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikastarszy kapralstarszy kapral Służby Więziennej
plutonowy

(bosmanmat)

sierżant Policjiplutonowy Straży Granicznej (bosmanmat Straży Granicznej)plutonowyplutonowy Służby Ochrony Państwarewidentmłodszy ogniomistrzplutonowy, starszy plutonowyplutonowy Służby Więziennej
strażniksierżant

(bosman)

starszy sierżant Policjisierżant Straży Granicznej (bosman Straży Granicznej), starszy sierżant Straży Granicznej (starszy bosman Straży Granicznej)sierżantsierżant Służby Ochrony Państwastarszy rewident,

młodszy rachmistrz

ogniomistrzsierżantsierżant Służby Więziennej
starszy strażnikstarszy sierżant (starszy bosman)brak odpowiednikabrak odpowiednikastarszy sierżantstarszy sierżant Służby Ochrony Państwarachmistrzstarszy ogniomistrzstarszy sierżantstarszy sierżant Służby Więziennej
brak odpowiednikasierżant sztabowy

Policji

sierżant sztabowy Straży Granicznej (bosman sztabowy Straży Granicznej)brak odpowiednikabrak odpowiednikastarszy rachmistrzbrak odpowiednikasierżant sztabowy, starszy sierżant sztabowysierżant sztabowy Służby Więziennej, starszy sierżant sztabowy Służby Więziennej
III. Korpus chorążych
młodszy aspirantmłodszy chorąży

(młodszy chorąży

marynarki)

młodszy aspirant

Policji

młodszy chorąży Straży Granicznejmłodszy chorążymłodszy chorąży Służby Ochrony Państwamłodszy aspirantmłodszy aspirantmłodszy chorążymłodszy chorąży Służby Więziennej
aspirantchorąży

(chorąży

marynarki)

aspirant

Policji

chorąży Straży Granicznejchorążychorąży Służby Ochrony Państwaaspirantaspirantchorążychorąży Służby Więziennej
starszy aspirantstarszy chorąży (starszy chorąży marynarki)starszy aspirant

Policji

starszy chorąży Straży Granicznejstarszy chorążystarszy chorąży Służby Ochrony Państwastarszy aspirantstarszy aspirantstarszy chorąży, młodszy chorąży sztabowystarszy chorąży Służby Więziennej
aspirant sztabowybrak odpowiednikaaspirant sztabowy

Policji

chorąży sztabowy Straży Granicznejbrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikaaspirant sztabowychorąży sztabowybrak odpowiednika
starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)brak odpowiednikastarszy chorąży sztabowy Straży Granicznejbrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikastarszy chorąży sztabowybrak odpowiednika
IV. Korpus oficerów
podkomisarzpodporucznik

(podporucznik marynarki)

podkomisarz

Policji

podporucznik Straży Granicznejpodporucznikpodporucznik Służby Ochrony Państwapodkomisarzmłodszy kapitanpodporucznikpodporucznik Służby Więziennej
komisarzporucznik

(porucznik marynarki)

komisarz

Policji

porucznik Straży Granicznejporucznikporucznik Służby Ochrony Państwakomisarzkapitanporucznikporucznik Służby Więziennej
nadkomisarzkapitan (kapitan marynarki)nadkomisarz

Policji

kapitan Straży Granicznejkapitankapitan Służby Ochrony Państwanadkomisarzstarszy kapitankapitankapitan Służby Więziennej
podinspektormajor

(komandor podporucznik)

podinspektor

Policji

major Straży Granicznej (komandor podporucznik Straży Granicznej)majormajor Służby Ochrony Państwapodinspektormłodszy brygadiermajormajor Służby Więziennej
młodszy inspektorpodpułkownik

(komandor porucznik)

młodszy inspektor

Policji

podpułkownik Straży Granicznej (komandor porucznik Straży Granicznej)podpułkownikpodpułkownik Służby Ochrony Państwamłodszy inspektorbrygadierpodpułkownikpodpułkownik Służby Więziennej
inspektorpułkownik

(komandor)

inspektor

Policji

pułkownik Straży Granicznej (komandor Straży Granicznej)pułkownikpułkownik Służby Ochrony Państwainspektorstarszy brygadierpułkownikpułkownik Służby Więziennej
nadinspektorgenerał brygady (kontradmirał)nadinspektor

Policji

generał brygady Straży Granicznej (kontradmirał Straży Granicznej)generał brygadygenerał brygady Służby Ochrony Państwanadinspektornadbrygadiergenerał brygadygenerał Służby Więziennej
generał dywizji (wiceadmirał)generalny inspektor

Policji

generał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży Granicznej)generał dywizjigenerał dywizji Służby Ochrony Państwagenerałgenerał brygadierbrak odpowiednikabrak odpowiednika
generał broni (admirał floty)brak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednika
generał

(admirał)

brak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednika
Marszałek

Polski

brak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednika