Art. 26. - Rolnictwo ekologiczne i produkcja ekologiczna. - Dz.U.2022.1370 - OpenLEX

Art. 26. - Rolnictwo ekologiczne i produkcja ekologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1370

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
Art.  26. 

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514 i 1270) w art. 24:

1)
w ust. 10 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) upowszechnianie postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich, w tym na działania promocyjne, informacyjne oraz edukacyjne.";

2)
w ust. 12:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz działalności z zakresu kultury fizycznej i zdrowia publicznego na obszarach wiejskich;",

b)
dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) wsparcia działalności podmiotów realizujących zadania w obszarze umacniania i doskonalenia hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich, ochrony środowiska, a także zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom na obszarach wiejskich.";

3)
po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

"12a. Umowa, o której mowa w ust. 12, zawiera co najmniej postanowienia określające:

1) przeznaczenie pomocy finansowej;

2) wysokość pomocy finansowej oraz termin i sposób jej przekazania;

3) termin wykorzystania pomocy finansowej;

4) termin i sposób rozliczenia pomocy finansowej;

5) uprawnienia Krajowego Ośrodka do kontroli realizacji przedsięwzięcia, w szczególności kontroli finansowej oraz wglądu do dokumentacji beneficjenta dotyczącej przedsięwzięcia;

6) zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zasady zwrotu pomocy finansowej nienależycie wykorzystanej;

7) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy;

8) zobowiązanie beneficjenta do umieszczenia informacji o uzyskaniu pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka;

9) zobowiązanie do przechowywania dokumentacji przez okres co najmniej 5 lat, licząc od daty wykorzystania pomocy finansowej.".