Art. 3. - [Stosowanie przepisów k.p.a.] - Rolnictwo ekologiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1324 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2020 r.
Art.  3.  [Stosowanie przepisów k.p.a.]

Do postępowania w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.