§ 10. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2012.712 - OpenLEX

§ 10. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.712

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.
§  10. 
1. 
W aktach sprawy zamiast oryginałów można pozostawić kopie dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być składane również w wersji elektronicznej.