[Nabycie tytułu do gruntu pod rodzinny ogród działkowy] - Art. 9. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Nabycie tytułu do gruntu pod rodzinny ogród działkowy] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  9.  [Nabycie tytułu do gruntu pod rodzinny ogród działkowy]

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego mogą być w drodze umowy sprzedawane, oddawane w nieodpłatne lub odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony lub użytkowanie wieczyste stowarzyszeniom ogrodowym z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie ROD - w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815).