[Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego ze względu na roszczenia osób trzecich] - Art. 25. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego ze względu na roszczenia osób trzecich] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  25.  [Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego ze względu na roszczenia osób trzecich]
1. 
W przypadku likwidacji ROD lub jego części w związku z realizacją roszczenia osoby trzeciej, nie stosuje się przepisu art. 21, jeżeli Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego występowały jako właściciel nieruchomości w dniu nabycia do tej nieruchomości tytułu prawnego przez stowarzyszenie ogrodowe lub w dniu, w którym ROD stał się ogrodem stałym w rozumieniu ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. z 1996 r. poz. 390, z późn. zm.).
2. 
W przypadku likwidacji ROD, o której mowa w ust. 1, przepis art. 22 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Obowiązanym do wypłaty odszkodowań jest podmiot, który występował jako właściciel nieruchomości w dniu, o którym mowa w ust. 1. Ustalenie odszkodowań następuje w drodze decyzji.
3. 
Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, jest:
1)
w przypadku gdy podmiotem obowiązanym do wypłaty odszkodowań jest Skarb Państwa - starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej;
2)
w przypadku gdy podmiotem obowiązanym do wypłaty odszkodowań jest jednostka samorządu terytorialnego - organ wykonawczy tej jednostki.
4. 
W przypadku gdy likwidacja części ROD, o której mowa w ust. 1, powoduje, że inna część ROD nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany, na wniosek stowarzyszenia ogrodowego, do likwidacji tej części ROD. Przepisy art. 19-24 stosuje się.