Rodzaje kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI. - Dz.U.2016.1014 - OpenLEX

Rodzaje kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1014

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI 2

Na podstawie art. 70o ust. 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa rodzaje kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI, o którym mowa w art. 70o ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
1.
Koszty zmienne, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI, stanowią:
1)
premie dla pracowników zarządzającego ASI w zakresie, w jakim mają one w pełni uznaniowy charakter;
2)
dodatkowe składniki wynagrodzenia pracowników zarządzającego ASI w postaci części zysków zarządzającego ASI w zakresie, w jakim mają one w pełni uznaniowy charakter;
3)
inne składniki wynagrodzenia oraz inne zmienne składniki wynagrodzenia pracowników zarządzającego ASI w zakresie, w jakim mają one w pełni uznaniowy charakter;
4)
przypadające do zapłaty prowizje i opłaty bezpośrednio powiązane z należnymi prowizjami i opłatami, które są uwzględnione w przychodach ogółem, jeżeli płatność przypadających do zapłaty prowizji i opłat jest uzależniona od faktycznego otrzymania należnych prowizji i opłat;
5)
opłaty, prowizje i inne opłaty poniesione na rzecz izb rozliczeniowych, giełd i podmiotów pośredniczących w zawieraniu transakcji w ramach wykonywania, rejestrowania lub rozliczania transakcji;
6)
jednorazowe koszty poniesione z innego tytułu niż zwykła działalność prowadzona przez zarządzającego ASI.
2.
Przez pracowników zarządzającego ASI, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, rozumie się osoby fizyczne zatrudnione w zarządzającym ASI na podstawie stosunku pracy, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349).