§ 4. - Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.810

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.
§  4. 
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do korzystania z ulgi 78% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, w przypadkach określonych w § 3 ust. 1, na podstawie biletów jednorazowych, są:
1)
dokumenty dziecka określone w § 3 - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;
2)
zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo zaświadczenie, zawiadomienie lub skierowanie, o których mowa w § 3 ust. 2 - jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.