Rodzaj i zakres badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.83.579

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia

Na podstawie art. 47a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Żywym dawcom narządu wykonuje się pomocnicze i specjalistyczne badania diagnostyczne mające na celu określenie stanu zdrowia tych dawców.
Zakres pomocniczych i specjalistycznych badań diagnostycznych, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.

ZAŁĄCZNIK 

POMOCNICZE I SPECJALISTYCZNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE ŻYWEMU DAWCY NARZĄDU

Pomocnicze i specjalistyczne badania diagnostyczneBezpośrednio po pobraniu narządu3 miesiące po pobraniu narządu12 miesięcy do 10 lat (w kolejnych latach co 12 miesięcy) po pobraniu narządu
Morfologia krwi z oceną rozmazu krwinek białych+++
Płytki krwi+++
OB+++
Sód+++
Potas+++
Glukoza+++
Bilirubina+++
ALAT, ASPAT+++
Kreatynina+++
Mocznik+++
INR+++
Białko ostrej fazy C (CRP) +++
Badanie ogólne moczu+++
USG nerki/wątroby+/-+/-+/-
Inne badania laboratoryjne diagnostyczne+/-+/-+/-
Inne specjalistyczne badania diagnostyczne+/-+/-+/-
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519.