Roczne zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.214.2114

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego na 2004 r.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznychSposoby eliminacji zagrożeń
123
1Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów. Drzewostany sztucznego pochodzenia na gruntach rolnych o nieprawidłowej strukturze wiekowej i przestrzennej.Przebudowa drzewostanów, stworzenie warunków do powstania odnowienia naturalnego. Sztuczne wprowadzanie gatunków zgodnych z siedliskiem. Hodowla sadzonek drzew i krzewów w szkółce leśnej.
2Zagrożenie ze strony owadów i grzybów pasożytniczych.Wykładanie pułapek na owady. Zabezpieczenie biopreparatem pniaków po ściętych drzewach. Poszukiwania form spoczynkowych owadów w glebie.
3Zgryzanie upraw leśnych przez jelenie i sarny.Naprawy ogrodzeń.
4Ekspansja trzciny pospolitej na terenie wysp delty Świny oraz na obszarze Drożkowych Łąk.Mechaniczne i ręczne wykaszanie trzciny.
5Zagrożenie rzadko występujących chronionych gatunków roślin zielnych przez pojawienie się krzewów i innych pospolitych gatunków roślin.Usuwanie krzewów i niepożądanych gatunków roślin.
6Zanikanie objętych ochroną gatunkową roślin zielnych na wilgotnych łąkach, z powodu zaniechania gospodarczego użytkowania łąk.Wykaszanie traw i turzyc, z wywozem biomasy.
7Wydeptywanie roślinności przez turystów.Wykonanie zabezpieczeń technicznych (barier i płotków drewnianych), uniemożliwiających ruch turystyczny poza wyznaczonymi szlakami.
8Zanikanie zwierząt objętych ochroną gatunkową.Restytucja puchacza. Hodowla zachowawcza żubra.
9Zagrożenie pożarowe.Usuwanie materiałów łatwo palnych z zagrożonych terenów, wzdłuż szlaków turystycznych i dróg publicznych. Mineralizacja pasów przeciwpożarowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

CeleSposoby i zakresLokalizacja*
123
1. Ochrona

ekosystemów

leśnych.

Oranie pasów przeciwpożarowych, na długości 47,15 km, i usunięcie materiałów łatwo palnych, na powierzchni 236,00 ha.(7-18, 25-30, 32-34, 35b, 36-40, 45, 46, 47k, 48, 49, 67, 68, 69a, p, 70k, l, 71j, 75c, 88-90, 90g, 91f, 92g, 106, 107, 109, 109d, s, o, p, 110An, Aw, 111k, n, 112c, 116-118, 128b, 129- 132)1).
Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 32,12 ha.3d,19b, d, 64g, 102a, 103cz, 130d, 131k, 136h, 143f, 144a.
Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna), na powierzchni 164,58 ha.9r, 10Bk, 14r, 16m, 18a, 26a, 36c,k, 37c, dx, dy, 39f, 45f, 47j, 57f, 61b, g, 65g, 76d, f, 81c, 82c, d, f, 84f, 94c, 94bx, 97k, kx, h, 102a, 103d, 107c, 108a, 110h, j, k, s, t, 113s, 131a, j, l, 138a, d, 147b, c.
Produkcja materiału sadzeniowego (dąb bezszypułkowy i buk), na powierzchni 0,46 ha.(110p)1).
Wysadzanie sadzonek drzew i krzewów pod osłoną drzewostanów, na powierzchni 6,97 ha.50d, 70k, 109d2).
Regulacja składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne), na powierzchni 1,76 ha.16nx, 62jx.
Regulacja składu gatunkowego drzewostanów (czyszczenia późne), na powierzchni 16,15 ha.17c, 37d, 47k, 50b, 50c.
Usuwanie czeremchy amerykańskiej oraz świerka, na powierzchni 20,38 ha.1Bf1), 1Cd1), 6d, 6g, 82c, g, h, 97r,s1), 106d.
Kontrolne poszukiwania szkodliwych owadów w ściółce, w ilości 41 prób.Obszar objęty ochroną częściową.
Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na brudnicę mniszkę, w ilości 14 sztuk.Obszar objęty ochroną częściową.
Naprawa istniejących ogrodzeń, na długości 340 m.26j, k, l, 16n,x, 36lx, 37d, 62jx, 43l, m, 65g, 69a, 70k, h, 92g, 93i, k, m, 96d, 97n, r, s, 113f, g, fx, 114a, b, 128h, 140a, 148a, b, d.
Budowa nowych ogrodzeń, o długości 1.860 m.50d, 109a.
Odstrzały redukcyjne zwierząt, w ilości: 8 jeleni (2 łanie, 6 cielaków) i 30 dzików.Obszar objęty ochroną częściową.
2. Ochrona

nieleśnych

ekosystemów

lądowych.

Wypas i grodzenie kwater, wykaszanie z zebraniem biomasy, w celu przywrócenia i ochrony zbiorowisk halofitów, na powierzchni 70,00 ha.208c, 211c1).
Wykaszanie trzcinowisk w celu utrzymania cennych gatunków roślin łąkowych, na powierzchni 179,00 ha.(201i, 204b, 206b, 207c, 208c, 211c)1).
Wykaszanie i zbiór pokosu z wilgotnych łąk trzęślicowych, na powierzchni 2,50 ha.(202a)1).
Wykonanie drewnianej bariery zabezpieczającej skarpę przed turystami, przy Jeziorze Turkusowym, na długości 170 m.128Ab.
Wykonanie ogrodzeń wydm zabezpieczających przed turystami, na odcinku 350 m.4bx, 6r, 7s.
Usuwanie odrostów tarniny oraz samosiewów osiki i brzozy na łąkach, na powierzchni 1,00 ha.126j1).
Wykaszanie mechaniczne traw i wywóz pokosu, na powierzchni 3,10 ha.(110Am, 110Ap)1).
Wykaszanie roślinności łąkowej (alternatywnie wypas) oraz wywiezienie skoszonego materiału poza teren Parku, na powierzchni 9,00 ha.(122y,z, 126f, i, j)1).
3. Ochrona roślin.Wycinanie odrostów tarniny i ostrzegawcze oznakowanie powierzchni (fladrowanie), zabezpieczającej pajęcznicę liliowatą przed zgryzaniem przez sarny, na powierzchni 0,03 ha.90d1).
Wycinanie odrostów wierzby kaspijskiej wokół stanowisk mikołajka nadmorskiego, na powierzchni 0,66 ha.(6a, b, s)1).
Ręczne koszenie trzciny wokół płatu szuwaru kłoci wiechowatej, na powierzchni 1,00 ha.202a1).
Ręczne wyrywanie i wywóz niecierpka drobnokwiatowego, na powierzchni 0,80 ha.16, 40, 106,107, 116, 117, (17,118)1).
4. Ochrona zwierząt.Hodowla i wsiedlenie puchacza (restytucja), w zależności od ilości pozyskanych piskląt.Ośrodek Hodowli Zwierząt.
Hodowla żubrów w zagrodzie zamkniętej, w ilości 9-12 sztuk.Ośrodek Hodowli Zwierząt1).
Przetrzymywanie rannych zwierząt rodzimych gatunków chronionych, w wolierach rehabilitacyjnych.Ośrodek Hodowli Zwierząt1).
Kontrola gniazd orła bielika oraz obrączkowanie jego piskląt.Obszar objęty ochroną częściową.
5. Udostępnianie

Parku dla

turystyki.

Wykonanie bariery drewnianej przy szlaku turystycznym, na długości 69 m.48a2).
Wykaszanie roślin zielnych i traw przy miejscach postojowych i szlakach turystycznych, na powierzchni 0,66 ha.69n, 112i, 128Aa.
Wykonanie progów ograniczających rozdeptywanie i wymywanie nawierzchni szlaku turystycznego do Zagrody Pokazowej Żubrów.18a,b.
Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone literą, obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Wolińskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Woliński Park Narodowy w skali 1:10.000, według stanu na dzień 1.01.1998 r.

Mapa znajduje się w siedzibie Wolińskiego Parku Narodowego w miejscowości Międzyzdroje.

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.

2) Zadanie niewykonane w 2003 r. z braku środków finansowych i przeniesione w całości na 2004 r.