Art. 51. - [Ograniczenie stosowania przepisów w przypadku rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury; stosowanie przepisów do narodowych dóbr kultury RP będących własnością kościołów i innych związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych] - Restytucja narodowych dóbr kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1591 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  51.  [Ograniczenie stosowania przepisów w przypadku rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury; stosowanie przepisów do narodowych dóbr kultury RP będących własnością kościołów i innych związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych]
1. 
Przepisów art. 46, art. 49 i art. 50 nie stosuje się do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.
2. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do narodowych dóbr kultury RP będących własnością kościołów i innych związków wyznaniowych, kościelnych osób prawnych, stowarzyszeń kościelnych i fundacji zakładanych przez kościelne osoby prawne oraz osób prawnych zakładanych przez inne związki wyznaniowe.