Art. 49. - [Podmiotowy zakres odpowiedzialności wobec nabywcy narodowego dobra kultury RP w dobrej wierze] - Restytucja narodowych dóbr kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1591 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  49.  [Podmiotowy zakres odpowiedzialności wobec nabywcy narodowego dobra kultury RP w dobrej wierze]

Za zobowiązanie do zapłaty tytułem zwrotu świadczenia nienależnego spełnionego w celu nabycia własności narodowego dobra kultury RP należącego do zbiorów publicznych od osoby nieuprawnionej do rozporządzania nim przysługujące nabywcy działającemu w dobrej wierze w zakresie określonym w art. 48 ust. 2 odpowiadają solidarnie ze zbywcą osoby, które nie będąc uprawnionymi do rozporządzania tym dobrem wcześniej zbywały je działając w złej wierze. Odpowiedzialność tych osób ograniczona jest do wartości rynkowej dobra kultury.