Art. 4. - [Koordynator IMI i organ właściwy w zakresie przepisów rozporządzenia w sprawie IMI] - Restytucja narodowych dóbr kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1591 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  4.  [Koordynator IMI i organ właściwy w zakresie przepisów rozporządzenia w sprawie IMI]
1. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jest koordynatorem IMI i właściwym organem w rozumieniu art. 5 lit. e i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającego decyzję Komisji 2008/49/WE ("rozporządzenie w sprawie IMI").
2. 
Właściwymi organami w rozumieniu art. 5 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, są:
1)
minister właściwy do spraw zagranicznych;
2)
Prokurator Generalny;
3)
Komendant Główny Policji;
4)
Komendant Główny Straży Granicznej;
5)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
6)
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
7)
Dyrektor Biblioteki Narodowej.
3. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz organy, o których mowa w ust. 2, wykorzystują system IMI w celu zapewnienia współpracy i prowadzenia wzajemnych konsultacji z właściwymi organami państw Unii Europejskiej, w tym do rozpowszechniania istotnych dla danej sprawy informacji dotyczących dóbr kultury, które zostały skradzione lub wyprowadzone z naruszeniem prawa z ich terytoriów.