Art. 24. - [Propozycje polubownego rozstrzygnięcia sporu między obecnym właścicielem lub posiadaczem albo dzierżycielem zagranicznego narodowego dobra kultury a państwem UE] - Restytucja narodowych dóbr kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1591 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  24.  [Propozycje polubownego rozstrzygnięcia sporu między obecnym właścicielem lub posiadaczem albo dzierżycielem zagranicznego narodowego dobra kultury a państwem UE]

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pośredniczy między obecnym właścicielem lub posiadaczem albo dzierżycielem zagranicznego narodowego dobra kultury, o którym mowa w art. 18 ust. 1, a państwem Unii Europejskiej występującym o jego zwrot, mając na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu, oraz informuje obie strony o zasadach mediacji, postępowania pojednawczego oraz postępowania przed sądem polubownym, określonych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.).