Art. 17. - [Działania podejmowane w celu zwrotu narodowego dobra kultury RP odnalezionego na terytorium państwa UE] - Restytucja narodowych dóbr kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1591 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  17.  [Działania podejmowane w celu zwrotu narodowego dobra kultury RP odnalezionego na terytorium państwa UE]

W przypadku odnalezienia na terytorium państwa Unii Europejskiej narodowego dobra kultury RP wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podejmuje działania mające na celu zwrot tego dobra na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach i w terminach przewidzianych prawem tego państwa, a także niezwłocznie powiadamia właściwy organ tego państwa, w szczególności za pośrednictwem systemu IMI, o wystąpieniu z roszczeniem o zwrot narodowego dobra kultury RP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.