Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1472 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.
Art.  20n.  [Przydzielenie osoby wspierającej]
1.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta może przydzielić mu, w drodze decyzji, na jego wniosek uzasadniony jego szczególną sytuacją, osobę wspierającą repatrianta, zwaną dalej "osobą wspierającą".
2.  Szczególna sytuacja repatrianta może wynikać w szczególności z:
1) podeszłego wieku;
2) stanu zdrowia;
3) braku umiejętności adaptacyjnych;
4) niewładania językiem polskim w wystarczającym stopniu.
3.  Osobę wspierającą przydziela się repatriantowi na okres nie dłuższy niż 2 lata.
4.  Przydzielenie osoby wspierającej jest zadaniem własnym gminy.