Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1455 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r. do: 30 września 2019 r.
Art.  13.  [Przetwarzanie danych osobowych]
1.  Zakład jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznawania i wypłacania renty socjalnej oraz zasiłku pogrzebowego, zapewniając rzetelność tych danych.
2.  (uchylony).
3.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do organu emerytalno-rentowego.