Art. 13. - [Przetwarzanie danych osobowych] - Renta socjalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2023 r.
Art.  13.  [Przetwarzanie danych osobowych]
1. 
Zakład jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznawania i wypłacania renty socjalnej oraz zasiłku pogrzebowego, zapewniając rzetelność tych danych.
2. 
(uchylony).
3. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do organu emerytalno-rentowego.