Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  6.  [Podstawy rejestracji]
1.  Rejestracji jednostki pływającej dokonuje się na podstawie:
1) dowodu własności, którym może być w szczególności:
a) faktura VAT,
b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego;
2) wniosku o rejestrację zawierającego następujące informacje:
a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel:
imię i nazwisko albo nazwę,
PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany - w przypadku osób fizycznych,
NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo inny odpowiedni identyfikator - w przypadku podmiotów zagranicznych,
adres zamieszkania albo adres siedziby,
adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:
wskazanie organu poprzedniej rejestracji,
numer rejestracyjny,
datę rejestracji i wykreślenia z rejestru,
c) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany,
d) o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo śródlądowych, albo morskich i śródlądowych,
e) o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,
f) o zamiarze używania jednostki pływającej do:
amatorskiego połowu ryb,
połowów rybackich,
rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
g) o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela,
h) o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,
j) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
k) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
l) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
m) o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
n) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,
o) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
p) o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
3) dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a-c oraz i-p;
4) 7  dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
2.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3.  Do wniosku o rejestrację dołącza się dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, a także dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora, deklarację zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika, jeżeli były wydane.
4.  Wniosek o rejestrację może zawierać dodatkowe informacje podane w celu zwiększenia skuteczności prowadzenia działań ratowniczych lub przeciwdziałania kradzieży, w szczególności:
1) dane osób, z którymi należy się kontaktować w razie prowadzenia działań ratowniczych;
2) kolor lub znaki charakterystyczne na kadłubie lub żaglach;
3) następujące dane dotyczące silnika zaburtowego: producent, typ silnika, moc w kW oraz numer silnika.
5.  Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika albo przekazuje się do organu rejestrującego w postaci elektronicznej.
6.  W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.
7 Art. 6 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1716) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2019 r.