Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  17.  [Delegacja ustawowa - wybór podmiotu prowadzącego i administrującego rejestrem]

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, podmiot, któremu powierzone zostanie prowadzenie rejestru i administrowanie nim, mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnego, efektywnego i ekonomicznego przebiegu procesu rejestracji.