Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1908

| Akt oczekujący
Wersja od: 9 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716) zarządza się, co następuje:
§  1.  Prowadzenie rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowanie nim powierza się Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).