Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  14.  [Informacje wprowadzane do rejestru]
1.  Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
2.  Rejestr zawiera następujące informacje:
1) wskazane we wniosku o rejestrację, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d-f:
2) dotyczące wydanych dokumentów rejestracyjnych:
a) wskazanie organu rejestrującego,
b) numer rejestracyjny,
c) datę rejestracji,
d) serię i numer dokumentu,
e) datę wydania i odbioru dokumentu,
f) kopię dokumentu w postaci odwzorowania cyfrowego;
3) dotyczące zarejestrowania jednostki pływającej:
a) jako śródlądowej, jeżeli we wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, wskazano zamiar eksploatowania jednostki pływającej na wodach śródlądowych, albo morskiej, jeżeli we wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, wskazano zamiar eksploatowania jednostki pływającej na wodach morskich albo morskich i śródlądowych,
b) do celów rekreacyjnych, komercyjnych lub do połowu ryb;
4) wskazanie podstawy i datę wykreślenia z rejestru jednostki pływającej;
5) dotyczące pozwoleń radiowych na używanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wydanych na podstawie art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118);
6) dotyczące pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa wpisanych do ewidencji prowadzonej na podstawie art. 140e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 1089);
7) dotyczące zgłoszenia kradzieży lub odnalezienia jednostki pływającej lub silnika jednostki pływającej;
8) inne dane o jednostkach pływających istotne ze względu na zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi.
3.  Informacje, o których mowa w ust. 2, są wprowadzane do rejestru przez:
1) organ rejestrujący;
2) Urząd Komunikacji Elektronicznej - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 5, oraz informacji o sygnale rozpoznawczym (Cali Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane;
3) Urząd Lotnictwa Cywilnego - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 6;
4) właściwą jednostkę organizacyjną Policji - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 7.
4.  Właściciel lub armator jednostki pływającej, używając unikalnego kodu, o którym mowa art. 4 ust. 7, może wprowadzać do rejestru informacje mające na celu zwiększenie skuteczności prowadzenia działań ratowniczych dotyczących jednostki pływającej właściciela. Informacje te są dostępne dla służb ratowniczych wraz z datą ich wprowadzenia.
5.  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, w tym wprowadzania i aktualizacji informacji, szczegółowy zakres, sposób i terminy wprowadzania informacji przez podmioty, o których mowa w ust. 3, oraz zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 2, mając na uwadze konieczność zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji zamieszczonych w rejestrze oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji przy prowadzeniu rejestru.