Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.157

| Akt oczekujący
Wersja od: 31 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanego dalej "rejestrem", w tym wprowadzania i aktualizacji informacji, szczegółowy zakres, sposób i terminy wprowadzania informacji przez podmioty, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanej dalej "ustawą", oraz zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy.
§  2.  Rejestr jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
§  3. 
1.  W przypadku wniosku złożonego w postaci papierowej organ rejestrujący wprowadza do rejestru dane zawarte we wniosku przy użyciu formularza elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) udostępnionego w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr, oraz sporządza i importuje cyfrowe odwzorowania wniosku oraz załączników do wniosku, po uprzednim sprawdzeniu poprawności oraz kompletności tych dokumentów.
2.  W przypadku wniosku złożonego w postaci elektronicznej organ rejestrujący importuje do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr, otrzymany wniosek oraz dołączone do tego wniosku załączniki, po uprzednim sprawdzeniu poprawności oraz kompletności tych dokumentów.
§  4. 
1.  W przypadku wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej na podstawie art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460), a także w przypadku zmiany, cofnięcia albo wygaśnięcia tego pozwolenia, Urząd Komunikacji Elektronicznej wprowadza do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 24 godzin od dnia wydania pozwolenia, jego zmiany, cofnięcia albo wygaśnięcia, następujące dane:
1) sygnał rozpoznawczy (Call Sign) lub morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI;
2) okres ważności albo datę cofnięcia albo wygaśnięcia pozwolenia radiowego;
3) rodzaj urządzenia.
2.  W przypadku wpisu pokładowego lub osobistego nadajnika sygnału niebezpieczeństwa do ewidencji prowadzonej na podstawie art. 140e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495), zwanej dalej "ewidencją", zmiany wpisu w ewidencji lub wykreślenia z ewidencji, Urząd Lotnictwa Cywilnego wprowadza niezwłocznie do rejestru następujące dane:
1) informację o czynności: wpis do ewidencji, zmiana wpisu w ewidencji albo wykreślenie z ewidencji;
2) datę wpisu do ewidencji, zmiany wpisu w ewidencji albo wykreślenia z ewidencji;
3) heksadecymalny kod identyfikacyjny nadajnika sygnału niebezpieczeństwa.
3.  W przypadku kradzieży jednostki pływającej lub silnika jednostki pływającej właściwa jednostka organizacyjna Policji, bezpośrednio lub za pośrednictwem komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw informatyki, wprowadza do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia kradzieży, następujące dane:
1) przedmiot kradzieży;
2) datę zgłoszenia zdarzenia i datę zdarzenia stanowiącego podstawę wpisu.
4.  W przypadku odnalezienia jednostki pływającej lub silnika jednostki pływającej właściwa jednostka organizacyjna Policji, bezpośrednio albo za pośrednictwem komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw informatyki, wprowadza do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 24 godzin od potwierdzenia odnalezienia jednostki pływającej lub silnika jednostki pływającej, następujące dane:
1) określające odnaleziony przedmiot kradzieży;
2) datę zdarzenia stanowiącego podstawę wpisu.
§  5.  Wprowadzanie oraz aktualizacja danych w rejestrze następuje w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika, który dokonał danej czynności, oraz daty i czasu jej wykonania.
§  6. 
1.  Aktualizacji informacji w rejestrze dokonuje podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, który stwierdzi niezgodność danych w rejestrze ze stanem faktycznym, chyba że nie jest właściwy do wprowadzania tych informacji.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot, który stwierdził niezgodność danych w rejestrze ze stanem faktycznym, a nie jest właściwy do wprowadzania tych informacji, niezwłocznie przekazuje podmiotowi prowadzącemu rejestr i administrującemu nim informację o rodzaju i zakresie stwierdzonej niezgodności.
3.  Podmiot prowadzący rejestr i administrujący nim, za pomocą systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr, niezwłocznie przekazuje informację o konieczności usunięcia niezgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym do:
1) organu rejestrującego, który wydał dokument rejestracyjny jednostki pływającej, albo
2) podmiotu właściwego do wprowadzania informacji do rejestru, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2-4 ustawy - jeżeli niezgodność dotyczy informacji, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 5-7 ustawy.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ rejestrujący lub podmiot właściwy do wprowadzenia informacji, niezwłocznie po potwierdzeniu informacji, aktualizuje dane w rejestrze.
§  7.  Wniosek o udzielenie dostępu do rejestru, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy, zawiera:
1) dane wnioskodawcy:
a) nazwę,
b) adres siedziby,
c) adres e-mail i numer telefonu do kontaktu w sprawie wniosku;
2) szczegółowy zakres danych, których dotyczy wniosek;
3) rodzaj praw dostępu (przeglądanie danych, edycja danych);
4) uzasadnienie wraz ze wskazaniem podstawy prawnej określającej realizowane przez dany podmiot zadania, w przypadku realizacji których niezbędny jest dostęp do rejestru;
5) dane kontaktowe użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) stanowisko lub funkcję,
c) adres e-mail i numer telefonu do kontaktu.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).