Art. 4. - [Właściwość ministra] - Rejestracja i ochrona nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty tradycyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.
Art.  4.  [Właściwość ministra]

Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do:

1)
przyjmowania i oceny wniosku o rejestrację oraz wniosku o zmianę wniosku o rejestrację;
2)
przekazywania Komisji Europejskiej:
a)
jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1151/2012, zwanego dalej "jednolitym dokumentem",
b)
wniosku o rejestrację, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia nr 1151/2012,
c)
wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji, o którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1151/2012;
3)
przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżenia, o którym mowa w art. 17;
4)
prowadzenia postępowania w przypadku złożenia sprzeciwu przez inne państwo wobec wniosku o rejestrację zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską;
5)
przyjmowania i zgłaszania sprzeciwu oraz prowadzenia postępowania w przypadku złożenia sprzeciwu przez Rzeczpospolitą Polską wobec wniosku o rejestrację zgłoszonego przez inne państwo;
6)
przekazywania do Komisji Europejskiej informacji o organach i jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach kontroli i certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.