Art. 16. - [Czynności ministra po wpisaniu danych do rejestru wewnętrznego wniosków] - Rejestracja i ochrona nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty tradycyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.
Art.  16.  [Czynności ministra po wpisaniu danych do rejestru wewnętrznego wniosków]

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w terminie 14 dni od dnia wpisania danych, o których mowa w art. 14 ust. 1, do rejestru wewnętrznego wniosków:

1)
powiadamia o tym wnioskodawcę;
2)
przekazuje wniosek Radzie;
3)
ogłasza w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych dane i informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1;
4)
zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych treść wniosku o rejestrację.