Rejestr zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazy takich zakładów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.187.1258

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów

Na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia:
a)
rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanego dalej "rejestrem zakładów", obejmującego zakłady:
które podlegają rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 852/2004", w tym zakłady zatwierdzone zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 853/2004", ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004, oraz zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną,
prowadzące sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego,
będące gospodarstwami, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny,
b)
wykazu podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakładach podlegających zatwierdzeniu w trybie i na zasadach określonych w art. 31 ust. 2 rozporządzenia (WE) 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 882/2004",
c)
wykazu zatwierdzonych zakładów w trybie i na zasadach określonych w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 882/2004, ze wskazaniem zatwierdzonych zakładów korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004;
2)
zakres danych i informacji objętych rejestrem zakładów oraz wykazami, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.
1.
Rejestr zakładów, oprócz informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, zawiera:
1)
datę rozpoczęcia działalności w zakładzie;
2)
weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;
3)
datę wpisu zakładu do rejestru zakładów;
4)
imię i nazwisko urzędowego lekarza weterynarii, w przypadku wyznaczenia go przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744) - w stosunku do zakładu wpisanego do rejestru zakładów;
5)
datę zaprzestania działalności w zakładzie;
6)
informacje o uprawnieniach do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich;
7)
informacje o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. b, e oraz f rozporządzenia nr 882/2004.
2.
W rejestrze zakładów, w przypadku prowadzenia działalności w zakresie pozyskiwania jaj konsumpcyjnych od kur niosek, umieszcza się także:
1)
imię i nazwisko oraz adres posiadacza gospodarstwa, a w przypadku posiadania gospodarstwa na obszarze właściwości innego powiatowego lekarza weterynarii - również weterynaryjny numer identyfikacyjny tego gospodarstwa;
2)
imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za kury nioski, jeżeli jest to inna osoba niż posiadacz, o którym mowa w pkt 1;
3)
sposób utrzymywania kur niosek, z podziałem na:
a)
wolno wybiegowy oznaczany cyfrą "1",
b)
ściółkowy oznaczany cyfrą "2",
c)
klatkowy oznaczany cyfrą "3",
d)
ekologiczny oznaczany cyfrą "0";
4)
maksymalną liczbę kur niosek, która może być utrzymywana jednocześnie, z podziałem określonym w pkt 3.
Powiatowy lekarz weterynarii skreśla zakład z rejestru zakładów w przypadku:
1)
zakładów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, z wyłączeniem zakładów zatwierdzonych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze - w dniu, w którym decyzja o zakazie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładzie stała się ostateczna, albo niezwłocznie po uzyskaniu pisemnej informacji o zaprzestaniu działalności w zakładzie;
2)
zakładów zatwierdzonych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze:
a)
w dniu wydania decyzji w sprawie cofnięcia zatwierdzenia zakładu,
b)
w dniu, w którym decyzja o:
cofnięciu warunkowego zatwierdzenia zakładu albo przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna albo w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
uchyleniu decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu zakładu albo przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna albo w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
stwierdzeniu nieważności decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu zakładu albo przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna albo w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu zakładu albo przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna.
1.
Rejestr zakładów jest prowadzony w formie pisemnej.
2.
Rejestr zakładów może być także prowadzony w formie elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków.
3.
Wpisów do rejestru dokonuje się w sposób czytelny. Poprawek danych lub informacji w nim zawartych dokonuje się w taki sposób, aby czytelna była zarówno treść poprawiana, jak i wprowadzana.
1.
Wykaz podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, prowadzi się:
1)
na podstawie danych i informacji zawartych w rejestrze zakładów;
2)
w formie papierowej lub elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków, w sposób umożliwiający wskazanie co najmniej informacji dotyczących:
a)
imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu podmiotu,
b)
zakresu działalności prowadzonej przez ten podmiot w danym zakładzie,
c)
adresu i weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładu, w którym podmiot prowadzi działalność.
2.
Wykaz zakładów zatwierdzonych, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, prowadzi się:
1)
na podstawie danych i informacji zawartych w rejestrze zakładów;
2)
w sposób określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającym środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającym odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27, z późn. zm.) w załączniku V.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 18).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528.