Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.883

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie rejestru wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację

Na podstawie art. 92b ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia rejestru wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację, zwanego dalej "rejestrem";
2) wzór rejestru.
§  2. 
1.  Do rejestru są wpisywane wierzytelności wymienione w umowie o subpartycypację.
2.  Rejestr prowadzi się odrębnie dla każdej umowy o subpartycypację.
§  3.  Rejestr jest aktualizowany na koniec każdego kwartału.
§  4.  Rejestr jest prowadzony i przechowywany w postaci papierowej lub elektronicznej.
§  5.  Wzór rejestru określa załącznik do rozporządzenia.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację według stanu na dzień .........................

.....................................................

.......................................................................................

(nazwa banku)

(data sporządzenia rejestru / data aktualizacji rejestru)

.....................................................................................

(podpis osoby sporządzającej i akceptującej rejestr)

Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację.

Data i strony umowy o subpartycypację: ............................................................................................................................................

lp.

identyfikacja klienta

zaangażowanie

banku5

rodzaj

wierzytelności6

data zapadalności7

nazwa klienta1

forma prawna2

identyfikator

klienta3

numer rachunku

wierzytelności4

1

2

3

4

5

6

7

8

_______________________________

1 W kolumnie drugiej należy podać nazwę klienta. W przypadku osób fizycznych należy podać imię i nazwisko.

2 W kolumnie trzeciej należy podać informację o formie prawnej klienta (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność

prawną).

3 W kolumnie czwartej należy podać nadany przez bank identyfikator klienta.

4 W kolumnie piątej należy podać nadany przez bank numer rachunku wierzytelności.

5 W kolumnie szóstej należy podać kwotę zaangażowania w wartości bilansowej.

6 W kolumnie siódmej należy podać rodzaj wierzytelności zgodnie z nomenklaturą stosowaną w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

(Dz. Urz. UE L 191 z 28.06.2014, str. 1, z późn. zm).

7 W kolumnie ósmej należy podać datę zapadalności kredytu.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).