Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.23.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 czerwca 1968 r.
w sprawie regulowania zobowiązań podatkowych czekami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

Na podstawie art. 29 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. Nr 24, poz. 151) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Podatnicy posiadający rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych (SOP) mogą regulować należności podatkowe w formie bezgotówkowej wystawionymi przez siebie czekami SOP.
2. Wpłaty zobowiązania podatkowego czekami SOP mogą przyjmować kasy biur gromadzkich rad narodowych, kasy wydziałów (referatów) finansowych prezydiów rad narodowych, inkasenci tych organów oraz sołtysi i poborcy skarbowi.
§  2. Osoba przyjmująca wpłatę czekiem obowiązana jest wpisać na odwrocie czeku cechy i numer dowodu osobistego wystawcy oraz złożyć swój podpis na dowód sprawdzenia czeku.
§  3. Na przyjętą wpłatę czekiem SOP wystawia się podatnikowi pokwitowanie jak na wpłatę przyjętą gotówką. Dzień przyjęcia czeku jest datą zapłaty zobowiązania podatkowego.
§  4. Rozliczenie sołtysów, inkasentów i poborców skarbowych z zainkasowanych czeków SOP następuje na analogicznych zasadach jak z zainkasowanej gotówki.
§  5.
1. Biura gromadzkich rad narodowych oraz wydziały (referaty) finansowe prezydiów rad narodowych przekazują czeki SOP przyjęte od podatników, sołtysów, inkasentów i poborców skarbowych w dniu przyjęcia, a najpóźniej w dniu następnym do najbliższej placówki SOP wraz ze sporządzonym w dwóch egzemplarzach zestawieniem. Zestawienie winno zawierać:
a) liczbę porządkową,
b) numer rachunku bankowego wystawcy czeku,
c) nazwę SOP, na którą czek jest wystawiony,
d) numer czeku,
e) kwotę czeku,
f) numer rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, na który ma być przekazana przez SOP ogólna suma pieniężna wynikająca z czeków.
2. Oryginał zestawienia wraz z czekami zatrzymuje placówka SOP, a kopię po potwierdzeniu na niej odbioru czeków zwraca podawcy.
3. SOP przelewa bezzwłocznie ogólną sumę pieniężną, na którą opiewają wyszczególnione w zestawieniu czeki, na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim wskazany w zestawieniu.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.