Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2848

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania, który uwzględnia:
1)
organizację przyjęć do aresztów śledczych;
2)
sposób rozmieszczania osadzonych w celach mieszkalnych;
3)
porządek wewnętrzny aresztów śledczych;
4)
organizację przyjmowania korespondencji i organizację widzeń w aresztach śledczych;
5)
warunki opieki zdrowotnej i bytowej w aresztach śledczych;
6)
sposób przygotowywania tymczasowo aresztowanych do ich zwolnienia z aresztu śledczego.