Organizacja komisji penitencjarnej w areszcie śledczym - Rozdział 8 - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania... - Dz.U.2016.2290 - OpenLEX

Rozdział 8 - Organizacja komisji penitencjarnej w areszcie śledczym - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2290

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2016 r.

Rozdział  8

Organizacja komisji penitencjarnej w areszcie śledczym

§  45.  [Powołanie komisji penitencjarnej]
1. 
Dyrektor powołuje w areszcie śledczym komisję penitencjarną, zwaną dalej "komisją", o której mowa w art. 75 § 1 Kodeksu. W zależności od potrzeb dyrektor może powołać kilka komisji.
2. 
Dyrektor, powołując komisję, określa w szczególności imienny skład członków komisji, terminy posiedzeń, tryb rozpatrywania spraw oraz, w razie potrzeby, udział poszczególnych jej członków w posiedzeniach przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
§  46.  [Skład i posiedzenia komisji penitencjarnej]
1. 
Komisja składa się z co najmniej trzech osób. W skład komisji wchodzą, w szczególności, kierownicy działów penitencjarnego, ochrony oraz ewidencji lub osoby ich zastępujące.
2. 
Pracami komisji kieruje dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba.
3. 
Przewodniczący wyznacza sekretarza spośród członków komisji.
4. 
W posiedzeniu komisji uczestniczy wychowawca tymczasowo aresztowanego, którego dotyczy wniosek o wydanie decyzji lub opinii.
§  47.  [Decyzje i opinie komisji penitencjarnej]
1. 
Komisja ogłasza decyzje oraz wyraża opinie po wysłuchaniu tymczasowo aresztowanego i w jego obecności.
2. 
Decyzje i opinie sporządza się na piśmie wraz z uzasadnieniem i zamieszcza w teczce osobopoznawczej tymczasowo aresztowanego.
§  48.  [Przeniesienie tymczasowo aresztowanego do zakładu karnego z oddziałem aresztu śledczego]
Dla celów przenoszenia tymczasowo aresztowanych, o których mowa w art. 223 § 5 i 6 Kodeksu, rodzaje zakładów karnych z oddziałem aresztu śledczego oznacza się:
1)
zakład karny dla młodocianych - TA/M;
2)
zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy - TA/P;
3)
zakład karny dla recydywistów penitencjarnych - TA/R;
4)
zakład karny dla odbywających karę aresztu wojskowego - TA/W.