Rozdział 12 - Woźni sądowi. - Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.110.905

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1932 r.

Rozdział  XII.

Woźni sądowi.

§  169. 
Do obowiązków woźnego sądowego należy:
a)
wykonywanie czynności, przewidzianych w ustawach, w szczególności - doręczanie wezwań i innych pism,
b)
przestrzeganie spokoju i porządku w gmachu sądowym, zwłaszcza w sali rozpraw podczas posiedzenia sądowego,
c)
wykonywanie poleceń sądu, kierownika sądu, przewodniczącego wydziału, przewodniczącego na posiedzeniu sądowem lub właściwego sędziego, oraz w przypadkach, wynikających z przepisów regulaminowych, - sekretarza w granicach jego czynności urzędowych.
§  170. 
Podział czynności między ważnych sądowych ustala kierownik sądu.