Realizacja celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego... - Dz.U.2004.165.1730 - OpenLEX

Realizacja celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.165.1730

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 lipca 2004 r.
w sprawie realizacji celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób realizacji celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi", ich zadania, formy organizacyjne oraz sposoby finansowania;
2)
warunki działania stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych w jednostkach organizacyjnych.
1.
Cele kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych realizuje się w sposób odpowiadający wymaganiom współczesnego pola walki oraz warunkom szkolenia wojskowego.
2.
Do zadań jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji celów kultury fizycznej należy w szczególności zapewnianie żołnierzom zaspokajania ich potrzeb:
1)
biologicznych, a w szczególności:
a)
zwiększenia zdolności przystosowawczych organizmu do wzmożonego wysiłku fizycznego,
b)
odnowy biologicznej organizmu,
c)
sprawności fizycznej i ochrony zdrowia;
2)
emocjonalnych, a w szczególności:
a)
uodpornienia na stres,
b)
pogłębienia więzi interpersonalnych i rozładowania napięć emocjonalnych,
c)
kreowania postaw przywódczych;
3)
społecznych, a w szczególności:
a)
przygotowania do wykonywania obowiązków służbowych,
b)
integracji środowiskowej i międzyosobowej.
Cele kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych są realizowane w następujących formach:
1)
zajęcia wychowania fizycznego;
2)
zawody sportowe;
3)
imprezy rekreacyjno-sportowe.
Działalność, o której mowa w § 3 pkt 1, realizuje się na podstawie programów zajęć wychowania fizycznego.
Działalność, o której mowa w § 3 pkt 2, realizuje się na podstawie opracowywanego corocznie przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1)
kalendarza oraz regulaminów zawodów sportowych;
2)
kalendarza imprez sportowych organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM).
Działalność, o której mowa w § 3 pkt 3, realizuje się na podstawie Planu zasadniczych przedsięwzięć opracowywanego corocznie przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej właściwą do spraw rekreacji ruchowej.
Cele kultury fizycznej realizują:
1)
dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie);
2)
żołnierze i pracownicy zajmujący etatowe lub nieetatowe stanowiska służbowe związane z kulturą fizyczną;
3)
lekarze i personel wojskowej służby zdrowia;
4)
żołnierze, w zależności do zajmowanych przez nich stanowisk służbowych, stopnia wojskowego, wieku i płci.
Dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych umożliwiają stowarzyszeniom kultury fizycznej oraz związkom sportowym prowadzenie działalności w tych jednostkach przez:
1)
zezwalanie żołnierzom czynnej służby wojskowej, na wniosek władz stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego, na prowadzenie i udział w zajęciach szkoleniowo-wychowawczych w ramach działalności tych stowarzyszeń i związków;
2)
obejmowanie patronatem przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej lub związki sportowe;
3)
organizowanie, wspólnie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz związkami sportowymi, imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym;
4)
rozwijanie współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz związkami sportowymi w zakresie popularyzacji i rozwoju sportu;
5)
konsultowanie z władzami związków sportowych kalendarzy zawodów sportowych rozgrywanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM) w dyscyplinach, w których uczestniczą delegacje Wojska Polskiego.
Warunkiem działania stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego w jednostkach organizacyjnych jest:
1)
zawarcie umowy z dowódcami tych jednostek; umowy określają szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań;
2)
wykorzystywanie udostępnionego mienia jednostek organizacyjnych wyłącznie do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego;
3)
ponoszenie wydatków niezbędnych do właściwego wykorzystania udostępnionego mienia jednostki organizacyjnej przez stowarzyszenie kultury fizycznej lub związek sportowy;
4)
pokrycie szkód zaistniałych w udostępnionym mieniu jednostki organizacyjnej przez stowarzyszenie kultury fizycznej lub związek sportowy.
1.
Realizacja celów kultury fizycznej w jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej jest finansowana z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji tego ministra.
2.
Realizacja celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej jest finansowana przez te jednostki, w sposób określony w przepisach o ich funkcjonowaniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.