Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.4.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 stycznia 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustępem 4 artykułu 4 Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r., złożony został Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 4 września 1969 roku dokument ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową powyższej konwencji wraz z następującym oświadczeniem:
Polska Rzeczpospolita Ludowa nie uważa się za związaną postanowieniami ustępów 2 i 3 artykułu 9 konwencji.

Zgodnie z ustępem 1 artykułu 5 powyższej konwencji weszła ona w życie dnia 29 sierpnia 1962 r., a w stosunku do Polski - zgodnie z ustępem 2 artykułu 5 konwencji - dnia 3 grudnia 1969 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia do powyższej konwencji albo podpisały tę konwencję bez zastrzeżenia ratyfikacji w niżej podanych datach:

Norwegia dnia 17 maja 1957 r.,

Szwecja dnia 16 stycznia 1958 r.,

Jugosławia dnia 29 maja 1959 r.,

Austria dnia 7 kwietnia 1960 r.,

Irlandia dnia 31 maja 1962 r.,

Czechosłowacja dnia 2 lipca 1962 r.,

z oświadczeniem, iż zgodnie z ustępem 1 artykułu 10 konwencji Czechosłowacka Republika Socjalistyczna nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 9 konwencji.

Ghana dnia 29 sierpnia 1962 r.,

Maroko dnia 29 sierpnia 1962 r.

z zastrzeżeniem, iż nie stosuje się przywilejów przewidzianych tą konwencją do pojazdów wykonujących przewozy, jeżeli miejsce ich wyjazdu i przeznaczenia znajduje się na terytorium Maroka (ustęp 2 artykułu 3 konwencji).

Luksemburg dnia 28 maja 1965 r.,

Kuba dnia 14 lutego 1966 r.

z oświadczeniem, iż zgodnie z artykułem 10 konwencji Republika Kuby nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 9 konwencji.

Finlandia dnia 11 stycznia 1967 r.,

Dania dnia 9 lutego 1968 r.,

Zjednoczone Królestwo

Wielkiej Brytanii i

Północnej Irlandii dnia 4 września 1969 r.