Ratyfikacja przez Finlandię Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.34.206

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 sierpnia 1973 r.
dotyczące ratyfikacji przez Finlandię Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 23 Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 41, poz. 278), został złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 8 czerwca 1972 r. dokument ratyfikacyjny Finlandii powyższej konwencji. Dokument ten zawiera następujące zastrzeżenie:
"Zastrzeżenie do artykułu 9 odnośnie do tego, iż Finlandia zastrzega sobie prawo decydowania, czy jej obywatele będą lub nie będą ścigani sądownie za przestępstwo popełnione poza kompetencją fińskiej władzy".