Ratyfikacja i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji taryfowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandii, podpisanej w Hadze dnia 9 kwietnia 1936 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.12.88

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 lutego 1937 r.
w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji taryfowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandii, podpisanej w Hadze dnia 9 kwietnia 1936 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 416) nastąpiła w dniu 4 listopada 1936 r. ratyfikacja konwencji taryfowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandii, podpisanej w Hadze dnia 9 kwietnia 1936 r. oraz, że wymiana dokumentów. ratyfikacyjnych powyższej konwencji w wykonaniu jej art. 5 dokonana została w Warszawie dnia 22 stycznia 1937 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że w wykonaniu postanowień art. 2 i 3 światowej konwencji pocztowej, podpisanej w Kairze dnia 20 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 93, poz. 588), zostało zgłoszone Rządowi Szwajcarskiemu w imieniu Rządu Republiki Liberii przystąpienie do następujących umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r.:

Tekst wspomnianej wyżej konwencji wraz z przekładem na język polski opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 kwietnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień tejże konwencji (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 238).

a)
światowej konwencji pocztowej,
b)
porozumienia o paczkach pocztowych,
c)
porozumienia o przekazach pocztowych,
d)
porozumienia, dotyczącego prenumeraty gazet i czasopism, przy czym przystąpienie to nabrało mocy obowiązującej z dniem 10 czerwca 1936 r.