Ratyfikacja i wejście w życie porozumienia z dnia 30 września 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią dotyczącego zmiany polsko-brytyjskiej umowy handlowej z dnia 27 lutego 1935 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.54.434

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 lipca 1938 r.
o ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia z dnia 30 września 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią dotyczącego zmiany polsko-brytyjskiej umowy handlowej z dnia 27 lutego 1935 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 123) nastąpiła w dniu 27 maja 1938 r. ratyfikacja porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 30 września 1937 r. dotyczącego zmiany umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 27 lutego 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 380) oraz, że powyższe porozumienie wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 1938 r. na podstawie punktu 2 tegoż porozumienia.
Tekst wspomnianego porozumienia opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1937 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień tegoż porozumienia (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 570).